הסטוריית עדכונים

alt="Pink flamingo."
רשת בנארית 30656 מתאריך 20.06.2019

מודול חדש – בקשות לאישור

 • התווספה אפשרות לשלוח בקשות לאישור מיומן העבודה למשתתפי הפרויקט וגם למשתתפים חיצונים, לרבות דרישה לחתימה דיגיטלית של המאשר בנוסף להכנסת הסיסמה.
 • הצד שמקבל את הבקשה יכול לכתוב הערות על הבקשה, לאשר או לדחות אותה. אישור או דחיה של בקשה וכן ההערות ביחס לבקשות מתועדים ביומן העבודה.
 • ניתן לצפות בהיסטוריה של רשימת הבקשות ולאתר בקשות.
 • המערכת שולחת תזכורות למשתתפים שאמורים לאשר את הבקשות לגבי בקשות שממתינות למענה.

חתימה דיגיטלית ביומן העבודה

 • התווספה אפשרות לחתום חתימה דיגיטלית על המסך ביומן העבודה.
 • בהגדרות היומן, ניתן להגדיר האם חייבים לחתום חתימה דיגיטלית בנוסף להכנסת הסיסמה או שניתן להסתפק בהכנסת הסיסמה.

תזכורת לחתימות ביומן עבודה

 • נשלחת תזכורת למייל למפקח ולקבלן האחראי לביצוע שמדווחים  ביומן העבודה לחתום על היום ביומן כדי להבטיח רצף עבודה.
 • כברירת מחדל התזכורות נשלחות בימים שמוגדרים ביומן כימי עבודה, וקיימת אפשרות לקבוע את הימים בהן נשלחת התזכורת.

שיפור חווית השימוש מתזכורות באימייל

 • הקישור בתזכורות שמתקבלות במייל מוביל ישירות לדף הרלוונטי ברשת בנארית: להודעה, ליום ביומן העבודה, למשימה, לסיכום הדיון או להזמנה ממכון העתקות.

שיפורים נוספים

 • התווספה אפשרות לערוך את זימון המשתתף גם לאחר שנשלח הזימון, וכך ניתן לתקן טעויות, אם נעשו, בטופס הזימון של המשתתף.
 • ניתן להוסיף סוג מסמך ישירות מהתפריט הראשי.
 • שיפור בכלי הציור לסימון על גבי תמונות – התווסף כלי של קו מלא וקו מקווקו.
בנארית ענן 4.16.4 מתאריך 02.05.2019

חדש : הסכמי מסגרת ארגוניים

 • הסכמי מסגרת בשיטה חדשה המאפשרת למספר משתמשים לעבוד בו-זמנית על אותו ההסכם: להגדיר הזמנות עבודה ולטפל בחשבונות ביצוע של הזמנות העבודה.
 • הגנה על הסכם המסגרת מפני שינויים מרגע שבוצעה חתימת ההסכם.
 • אפשרות להגדיר את הזמנות העבודה כקבצים נפרדים בפרויקטים שונים, ובאמצעות מנגנון ההרשאות לפרויקטים להבטיח שכל משתמש יראה ויטפל רק בהזמנות העבודה שבאחריותו.
 • ניתן להוסיף אל הזמנות העבודה סעיפים חריגים שלא קיימים בהסכם המסגרת, הן לכתב הכמויות של הזמנת העבודה והן לחשבון הביצוע של ההזמנה.
 • אפשרות להגדיר פרקים נפרדים לסעיפים חריגים שהתווספו בעת יצירת הזמנת העבודה ולסעיפים חריגים שהתווספו לחשבון.
 • אפשרות להפיק דוחות מרכזים שאוספים את נתוני הביצוע בסעיפי ההסכם ובסעיפים החריגים מכלל הזמנות העבודה או לפי חתכים מסוימים, כגון לפי קבלן או לפי אתר.
 • התווספה שיטה חדשה להגדרת התייקרות על-ידי מדד קבוע לחשבונות של הזמנת העבודה, שמתעדכן אחת לתקופה בהתאם לתאריך הזמנת העבודה.
 • שילוב במערכות מידע – התווספה תמיכה בפורמט XML להעברת מידע מבנארית למערכות מידע ארגוניות ולהיפך.
 • יבוא מאקסל ויצוא לאקסל של כתב הכמויות – התווספה תמיכה בפורמט XLSX
בנארית ענן 4.16.2 מתאריך 11.03.2019

מכרזים בענן

 • מסמכים נלווים: התווספה אפשרות למפיק המכרז לצרף למכרז מסמכים נלווים לעיון הקבלנים
  המשתתפים. הקבלנים יכולים לעיין במסמכים הנלווים דרך מערכת מכרזית-ענן של בנארית.
 • מסמכים נדרשים: התווספה אפשרות למפיק המכרז לפרט רשימה של מסמכים נדרשים, והקבלנים
  המשתתפים יידרשו לצרף את המסמכים הנדרשים טרם שיגור הצעת המחיר שלהם.
 • שאלות והבהרות: התווספה אפשרות למפיק המכרז ולקבלנים המשתתפים במכרז לתקשר דרך פורום
  כתוב של שאלות ותשובות במהלך המכרז לצורך הבהרת נושאים.
 • חודשה האפשרות להקפיא מכרז ולהחזיר אותו לפעילות. האפשרות מתייחסת למכרזים שנמצאים בשלב
  הכנה ובשלב של השוואת הצעות.
 • התווספה אפשרות למפיק המכרז לשחרר הנחות נעולות בסבב נוסף של המכרז.
 • במכרז לא רשמי (סגור או פומבי מבוקר) התווספה אפשרות להקדים את המועד האחרון להגשת הצעות
  אם כל הקבלנים המשתתפים כבר שיגרו את הצעותיהם, על מנת שאפשר יהיה לפתוח את ההצעות מיד.
 • במכרז לא רשמי התווספה אפשרות לצרף קבלן מציע לסבב נוסף אפילו אם לא השתתף בסבבים
  הקודמים.

ניהול משאבים

 • בשיוך אספקה לחשבון המרכז, התווספה אפשרות לפצל את הכמות המסופקת על מנת לשייך חלק
  מהכמות לחשבון המרכז ולהותיר חלק מהכמות המסופקת לחיוב בחשבון עתידי.
 • התווספה אפשרות להוציא הצעת מחיר לשינויי דיירים דרך הזמנות רכש על-ידי הגדרת ספק עצמי.
 • התווספה אפשרות להגדיר מיון מספרי לפי מק"ט ספק כברירת מחדל במחירוני ספקים.

חשבונות ובקרה כספית

 • התווספה אפשרות להפיק דוח של סעיפים חריגים בלבד.
 • התווספו הודעות הבהרה כאשר בוחרים בחוזה סוג התקשרות של חשבונות מצטברים או לא-מצטברים.
 • שיפור בדוח חשבונות לגביה: התווספו עמודות לבחירה: סכום ששולם והפרש לתשלום.
 • שיפור הדיוק בחישוב מדדים מבסיסים ישנים.
 • איחוד תפריטי תקבולים ותשלומים לתפריט מרכז.

שיפור מהירויות

 • שיפור במהירות יבוא קבצים.
 • שיפור מהירות בהעלאת מסך ניתוח סעיפים למרכיבים.

שילוב מידע

 • שיפור ביבוא תשלומים – אפשרות לקבוע תאריך התחלה שהחל ממנו תתבצע קליטת נתונים ושיוך חשבונות לתשלום.
רשת בנארית 30655 - 11.12.2018

חדש : סימונים על גבי תוכניות

 • התווספה אפשרות לסמן ולכתוב הערות על גבי תוכנית כתגובה, או הבהרה על התוכנית.
 • ניתן לצפות בתוכניות עם או בלי ההערות והסימונים.
 • לגבי כל סימון נשמר ומוצג שם המסמן, המעיר ומועד הוספת הסימון.
 • כאשר מעלים גירסה ניתן לבחור איזה סימונים בגירסה הקודמת ישמרו.

שיפור בהזמנות ממכוני העתקות

 • כדי לחסוך בהקלדה וייעל את עריכת ההזמנה ניתן לשכפל בקלות נתוני פריט אחד בהזמנה לכל שורות ההזמנה.
 • התווספה אפשרות לציין בהזמנה שהעותקים ממכון העתקות ישלחו גם לנמענים חיצוניים שאינם משתתפים קבועים בפרויקט.

שיפורים ביומני עבודה

 • בדיווח על כוח אדם או כלים ניתן להזין שעת כניסה ושעת יציאה ויתבמע חישוב ורישום אוטומטי של סיכום השעות.
 • מעתה, גם מתצוגת לוח השנה ניתן לייצור יומן עבודה ולערוך את ההגדרות.

שיפורים התמיכה הטלפונים ניידים וטבלטים

 • ניתן לאתר בקלות משימה ברשימת המשימות על ידי מיון הרשימה לפי תאריך, יוצר המשימה, נושא המשימה ועוד.
 • ניתן גם בנייד ליצור יומן עבודה חדש וערוך הגדרות של יומן עבודה קיים.

שיפורים לאורך התמונות והשימוש בו

 • ניתן להוסיף טקסט וצורות גאומטריות לסימון על גבי תמונה שמצרפים להודעה, משימה או הערה.
 • בנוסף, תוך כדי יצירת הודעה, משימה או הערה למשימה ניתן לפתוח חלונית של צייר כדי לשרבט על "דף" ריק ולהוסיף את השירבוט להודעה/משימה/הערה.

שיפורים באבטחה ובניהול המערכת

 • כדי לשפר את רמת אבטחה המידע במערכת, מעתה ניתן לקבוע רמת קשיחות מחייבת לסיסמאות וזמן מקסימלי לחוסר פעילות בפרויקט.
 • במסך הגדרות משתתפים יש הפרדה בין המשתתפים הפעילים למשתתפים שהוזמנו וטרם נרשמו לפרויקט.
 • כדי לאפשר בקרה ולמנוע מצב של משתתפים כפולים, בוצע טיפול במצבים שונים של הזמנת/רישום משתתפים בעלי פרטים זהים (שם או מייל) לאלו של משתתפים קיימים המערכת.
בנארית ענן ובנארית פרו 4.16.1 מתאריך 12/09/2018

ניהול שינויים ותוספות בדירות

 • התווספה אפשרות בתוכנת ניהול משאבים להוציא הצעת מחיר לשינויים ותוספות בדירה.

מכרזים בענן

 • התווספה אפשרות לשכפל את מסמך המכרז כולל השוואת ההצעות כדי לבצע באופן חופשי שינויים הן בכתב הכמויות והן בהצעות הקבלנים מבלי לפגוע בכתב הכמויות המקורי ובהצעות המקוריות.

קיזוז הרכש

 • התווספה הגנה מפני העברת סטטוס החשבון לסופי גם כאשר הסכום של קיזוז הרכש הוקלד בהצבה.
 • התווספה למסך קיזוז רכש עמודת "סך רכש מסופק" שמציגה את סך כל האספקות שסופקו שיש לקזז מהקבלן.את הסכום המוצג ב"סך רכש מסופק" ניתן להציב לחשבון בלחיצה על כפתור.

שיפורים בדוח קיזוז רכש קבלני משנה

 • ברשימת הפריטים המקוזזים התווספה עמודת "מספר ח-ן (ספק)” כך שניתן לדעת לגבי כל פריט שמקוזז מחשבון הקבלן לאיזו חשבונית ספק הוא שייך.
 • איסוף האספקות וההזמנות מתחת לשורת חשבון הקבלן נעשה בהתאם לחודש הביצוע של החשבון. שורות אספקה שעדיין לא שויכו לחשבון מרכז ופריטים מוזמנים שעדיין לא סופקו יופיעו כשורות נפרדות בפרוט.

בקרה כספית – שיפור בדוח תזרים צפוי.

 • לגבי שורות בדוח שנובעות מחשבונות לא משולמים או מאספקות שלא שויכו לחשבון מרכז או מהזמנות שלא סופקו עמודת "סכום התשלום כולל מע"מ" מציגה את הסכום שעדיין לא שולם.
 • לגבי שורות בדוח שנובעות מתקבולים או מתשלומים, עמודת "סכום התשלום כולל מע"מ" מציגה את הסכום ששולם.

תיקונים ושיפורים שונים.

 • בהשוואת הצעות של כתב כמויות מבוסס קטלוג ניתן לעדכן את עמודת מחירי הקטלוג באופן גורף באמצעות הפקודה "בניית הסעיפים מחדש" גם כאשר העמודה כבר קיימת.
 • במחירוני ספקים ובכל מקום בתוכנה בו מוצג המחירון או רשימת הפריטים, המיון בעמודת המק"ט הוא טקסטואלי ותהיה אינדיקציה אם המיון הוא בסדר עולה או יורד. אם לא הופעל מיון עולה או יורד הפריטים יוצגו לפי סדר הכנסתם למחירון.
 • שינוי בתפריט של תוכנת בקרה כספית – כל מה שקשור לתקבולים ותשלומים הועבר לתפריט משנה.
 
רשת בנארית 30654 - 23.07.2018
 • בהודעות, במשימות וסיכומי דיון התווספה אפשרות ליצור מבנה או נושא תוך כדי יצירת ההודעה/משימה/סיכום דיון  (לבעלי הרשאה מתאימה).
 • התווספה אפשרות להוריד בבת אחת מספר תוכניות או מסכים.
 • בעת העלאת תמונה מצורפת להודעה או למשימה , התווספה אפשרות לשרבט/לכתוב על גבי התמונה או לחתוך אותה(crop(.

יומני עבודה

 • התווספה אפשרות להגדיר יומן עבודה עם מדווח יחיד.

העברת מבנה לארכיון

 • התווספה אפשרות להעביר מבנים לא פעילים לארכיון. כל המידע שקשור חמבנה שהועבר לארכיון לא יוצג.ניתן גם לחלץ מבנה מתוך ארכיון כדע להחזיר אותו לפעולה.
 • במסך התוכניות ובמסך מסמכי הפרויקט התווספה אפשרותלבחור אילו עמודות יוצגו.

שיפור בהזמנות ממכון העתקות

 • התווספה תצוגה מוקטנת של התוכניות בעת בחירת קובץ התוכניות להזמנה.
 • ניתן גם בנייד ליצור יומן עבודה חדש וערוך הגדרות של יומן עבודה קיים.

הגדרת משתתפים

 • כאשר מבטלים הזמנה של משתתף שהוזמן מתוך יומן העבודה, תופיע הודעה שמתריעה כל כך שיומן העבודה ישאר ללא מפקח/אחראי ביצוע.
 • התווסף לוג מעקב שינויים בהרשאות למשתתפים למבנה ולנושאים. כל פעולה שמשנה הרשאות של משתתף למבנה או לנושא נרשמת בלוג באופן הבא" מי ביצע את הפעולה, באיזה תאריך, מה השתנה ומי המשתתף שלגביו שונתה ההרשאה.

תיקונים

 • ביומני עבודה : השינוי תאריך סיום ליומן עבודה, לא ניתן לבחור תאריך שחל לפני הדיווח האחרון ביומן.
 • במסך הגדרות משתתפים יש הפרדה בין המשתתפים הפעילים למשתתפים שהוזמנו וטרם נרשמו לפרויקט.
 • כדי לאפשר בקרה ולמנוע מצב של משתתפים כפולים, בוצע טיפול במצבים שונים של הזמנת/רישום משתתפים בעלי פרטים זהים (שם או מייל) לאלו של משתתפים קיימים המערכת.
בנארית ענן 4.16.0 מתאריך 12.07.2018

מודול חדש : שילוב מידע

 • מודול שילוב המידע מאפשר סנכרון מידע אוטומטי עם מערכת מידע ארגונית אחרת, לצורך קבלת נתונים עדכניים זמינים בכל מערכות המידע הארגוניות. העברת המידע כוללת חשבוניות ספקים, תשלומי ספקים וקבלנים, חשבונות קבלנים ופרטי ספקים וקבלנים.

חשבונות ובקרה כספית

 • חדש: חשבונות לא מצטברים – אפשרות חדשה בתוכנת חוזה וחשבונות המיועדת להגשת חשבונות לא מצטברים. כל חשבון עומד בפני עצמו. הכמויות ואחוזי התשלום בחשבון ובדוח הם נוכחיים לאותו חשבון. שנוי המחיר אינו משפיע על החשבונות הקודמים.
 • מדד עתידי בחוזה וחשבונות : אפשרות להגדיר תאריך תחילת הצמדה עתידי – למועד שבו ערך המדד עדיין לא קיים. כשמגיע הח-ן בו כן תחול ההצמדה, אם אין ערך, יפתח החלון להכנסת ערך.
 • שיפור באישור חשבון קבלן : נעשה שינוי בפורמט אישור חשבון הקבלן, לשיפור הקריאה ולהקלה על הבנת הסכומים המוצגים.
 • חדש: מעקב שינוי סטטוס חשבון – לוג שינוי סטטוס חשבון מאפשר לדעת מי מהמשתמשים שינה את סטטוס החשבון, מתי, ולאיזה סטטוס. העיון בלוג של סטטוס החשבון נעשה מתוכנת בקרה כספית – במסך חשבונות למזמין, או במסך חשבונות קבלני משנה.
 • הצגת תאריך נכונות של החשבון בדוחות בקרה כספית : התווספה אפשרות להציג את תאריך הנכונות, הניתן לעדכון בתוכנת החשבונות בחלונית מע"מ ופרטי ח-ן, בדוחות של החשבונות בתוכנת בקרה כספית.

ניהול הביצוע

 • חדש: דוח תקציב משאבי קבלני משנה: הדוח מאפשר להשוות בין התקציב הראשוני המתוכנן לקבלני המשנה, לבין התקציב בפועל (הנובע מסגירת החוזים עם קבלני המשנה), לבין הניצול התקציבי שנובע מחשבונות הביצוע של קבלני המשנה.
 • חדש: דוח צפי לגמר ברמת סעיף: הדוח מאפשר לראות לגבי כל סעיף עבודה את היתרה הכספית והכמותית לגמר, גם לפי כמות צפויה שהמשתמש קבע.
 • עדכון מחירי מרכיבים נפרד לקבלני משנה ולרכש : בתוכנת תמחיר ובתוכנת ניהול הביצוע, כאשר מבצעים רענון נתונים לניתוח הסעיפים, ניתן כעת לרענן בנפרד מחירים של מרכיבים מסוג קבלני משנה ומרכיבים מסוג רכש.

קבלני משנה

 • אפשרות להציג סעיפים נבחרים וקבלן משנה נבחר: בתוכנת קבלני משנה התווספה אפשרות להגביל את הדוח לסעיפים מסוימים ולקבלן משנה מסוים באמצעות סינון משולב של סעיפים וקבלנים. האפשרות התווספה לדוח כמותי וכספי ברמת קבלן ולדוח ריכוז קבלנים.
 • קיזוז רכש אוטומטי מקבלני משנה – אינדיקציה לפריטים מקוזזים בהזמנה ובאישור חשבון ספק : בעת הפקת הזמנת רכש או אישור חשבון ספק, ניתן להציג בשורה של הפריט אינדיקציה לכך שהפריט מקוזז אוטומטית מחשבון של קבלן משנה.

ניהול משאבים

 • שיפור בדוח בדיקת חשבונות ספקים: התווספה שורת סיכום לחשבונות הספקים והאספקות המשויכות לחשבונות.
 • הפרש כמות לאספקה: הוחזרה לדוח ריכוז פריטים באתרים עמודת הפרש כמות לאספקה, המציגה את ההפרש בין הכמות המוזמנת לפריט לבין הכמות המסופקת, בין אם האספקה היא בתעודת דיווח לפי הזמנה ובין אם היא בתעודת דיווח ללא הזמנה.

כתב כמויות

 • העתקת סעיפים מאותו קובץ: בחלונית של בחירת מקור להעתקה, התווסף קיצור דרך להעתקת סעיפים מאותו קובץ שבו נמצאים.
 • שיפור בהעתקת סעיפים מקבצים אחרים: שיפור תצוגת רשימת כתבי הכמויות כמקור להעתקה כך שניתן למיין לפי זהוי הפרויקט.
 • אפשרות להדפיס בדוח כתב כמויות את זיהוי המסמך כמספר סידורי של הצעת מחיר : למשתמשים שמפיקים הרבה הצעות מחיר ורוצים שזיהוי הקובץ יופיע בכותרת הדוח של כתב הכמויות באופן אוטומטי בתור מספר סידורי של הצעת מחיר, התווסף פרמטר במסך "אתחול מאפייני מערכת" שמאפשר לעשות זאת.

ניהול משתמשים

 • הגדרת עובד כמפקח: התווספה אפשרות לסמן עובד כמפקח כדי שאפשר יהיה להגדיר אותו כמפקח בעבודה.

הסכמי מסגרת

 • מחיקת סעיפים חריגים בהזמנת עבודה: דרך מסך חריגים ניתן גם למחוק סעיפים חריגים. בעלי הרשאת קבלן חיצוני יוכלו למחוק סעיף רק אם אין לו כמויות בחשבונות קודמים.

תיקונים

 • תוקנה האפשרות לשייך חשבון מקדמה למספר תשלומים.
 • ביבוא חשבון לחוזה נעול: ניתן לקלוט סעיפים חריגים, וכשלא קולטים סעיפים קיימים גם לא מעדכנים סימון סעיפים יוצאי דופן.
 • בדף ריכוז חשבון יהיה כיתוב הנחה/תוספת במקום רק הנחה.
רשת בנארית 30653 - 13.06.2018

צפייה בתמונות ובוידאו והאזנה לקבצי שמע ישירות בחלון ההודעה/משימה/הערה

 • התווספה אפשרות לצפות בקבצי תמונה ווידאו, ולהאזין לקבצי שמע המצורפים להודעות, משימות/ הערות מבלי להוריד את הקבצים אלה באמצעות viewer ונגן המשובץ בגוף ההודעה או המשימה/הערה.
 • כאשר מצרפים מספר קבצים, יוצגו בגוף ההודעה/המשימה חיצי דפדוף על מנת לראות תצוגה מקדימה מוקטנת של הקובץ בחלון ההודעה. לחיצה על הקובץ, תפתח חלונית צפיה מוגדלת עם אפשרות לעשות zoom כדי להתמקד בפרטים הקטנים של התמונה, וכאשר מדובר בקובץ שמע, יוצג נגן המאפשר האזנה מתוך חלון ההודעה/משימה.

משימות

 • התווסף שדה חדש – "תאריך סיום משוער אישי" –
  המאפשר לנמען לביצוע להגדיר את תאריך הסיום המשוער למשימה לפי ההערכה שלו. תאריך הסיום המשוער של הנמען לביצוע משפיע על תאריך הסיום המשוער של המשימה (ושל משימות האב אם קיימות), אך לא על תאריך הסיום המתוכנן שלה.
 • התווספה חלונית חדשה "עדכן סטטוס אישי"
  חלונית זו מאפשרת לנמען להגדיר את הסטטוס האישי שלו לטיפול משימה, את תאריך הסיום המשוער, ואת תאריך המשך הטיפול, וכמו כן לכתוב הערה ביחס לשינוי סטטוס הטיפול במשימה שתישלח ליוצר המשימה.
 • הוכנסו שינויים ברשימת הנמענים לביצוע — אם נמען הוסר מהפרויקט הוא יופיע באפור.
  נמענים פעילים יופיעו כשלצידם יצוין סטטוס הטיפול האישי שלהם במשימה, תאריך המשך הטיפול ותאריך הסיום המשוער.
  המאפשר לנמען לביצוע להגדיר את תאריך הסיום המשוער למשימה לפי ההערכה שלו. תאריך הסיום המשוער של הנמען לביצוע משפיע על תאריך הסיום המשוער של המשימה (ושל משימות האב אם קיימות), אך לא על תאריך הסיום המתוכנן שלה.
 • התווספה חלונית חדשה "עדכן סטטוס אישי" -חלונית זו מאפשרת לנמען להגדיר את הסטטוס האישי שלו לטיפול משימה, את תאריך הסיום המשוער, ואת תאריך המשך הטיפול, וכמו כן לכתוב הערה ביחס לשינוי סטטוס הטיפול במשימה שתישלח ליוצר המשימה.
 • התווסף תפריט נמען המאפשר ביצוע פעולות מול נמעני המשימה –
  שליחת הודעה פרטית, בקשת דיווח (המאיצה בנמען לעדכן את סטטוס הטיפול), או הערה לכולם.
 • סינון רשימת משימות בת מעל רשימת המשימות התווספה רשימה נפתחת המאפשרת לסנן את רשימת משימות הבת לפי סטטוס, כך שברשימה המוצגת יוצגו רק משימות בת מסטטוס מסוים.
 • אל נתוני המשימה התווסף השדה "תאריך משוער" (בנוסף לשדה "סיום מתוכנן"). השדה "תאריך סיום משוער" מושפע מתאריך הסיום המשוער שקבעו הנמענים לביצוע המשימה אם הוא חל אחרי תאריך הסיום המתוכנן.
 • אל נתוני המשימה התווסף השדה "תאריך משוער" (בנוסף לשדה "סיום מתוכנן"). השדה "תאריך סיום משוער" מושפע מתאריך הסיום המשוער שקבעו הנמענים לביצוע המשימה אם הוא חל אחרי תאריך הסיום המתוכנן.
 • לוג שינויים במשימה – התווסף לוג חדש המתעד את השינויים שבוצעו במשימה. בלוג המשימה יופיעו כל השינויים בסטטוס שעורך נמען לביצוע, כל שינוי בסטטוס המשימה עצמה ובתאריך ההתחלה/הסיום המתוכנן של המשימה, כמו כן יופיע בלוג חווי על הוספה של נמען לביצוע/ידיעה.
 • התווספה שורת התרעה – מעל רשימת הנמענים לביצוע התווספה שורה שמציגה לנמען לביצוע התרעה אם הוא עדיין לא עדכן את הסטטוס האישי שלו לטיפול במשימה, או אם הוא בחר בתאריך סיום משוער שחל אחרי תאריך הסיום המתוכנן שנקבע על ידי יוצר המשימה. ואם הצופה במשימה הוא יוצר המשימה תופיע בשורה זו התרעה אם תאריך הסיום המתוכנן של המשימה כבר חלף. מתחת לשורת ההתרעה יופיע לינק לפתיחת חלונית של עדכון סטטוס אישי.
 • התווספה אפשרותלשינוי קשרים בין משימה ראשית למשימת בת – אם נמצאים במשימת בת, ניתן לבחור משימת אב אחרת מזו שכרגע מוגדרת, או ניתן להפוך את המשימה למשימה ראשית שאינה כפופה לאף משימה אחרת.אם נמצאים במשימה ראשית, ניתן להכפיף אותה למשימת בת של משימה אחרת.

תיקונים

 • בשליחת הערהלא יופיעו נמענים שכבר הוסרו מהפרויקט.
בנארית ענן 4.15.7 מתאריך 03.05.2018

מודול חדש : מכרזים בענן לקבלן

 • מודול חדש המיועד לקבלנים הממלאים הצעות מחיר במערכת המכרזים בענן של בנארית.
 • מודול מכרזים בענן לקבלן מאפשר לקבלן להיכנס למערכת המכרזים בענן ישירות מהתוכנה שלו ולקבל אוטומטית את סעיפי המכרז אליו כדי לתמחר אותם לצורך הגשת הצעת מחיר.
 • הקבלן יכול בנוסף לתמחור הסעיפים (הכולל קביעת סך עלות, אחוז תקורה ואחוז רווח רצוי) להגדיר גם הנחות כלליות והנחות לפרקים ולראות את אחוז הרווח לאחר ההנחה.
 • בתום התמחור יכול הקבלן לייצא את המחירים ישירות מהתמחור למכרז בענן.
 • לאחר מכן הקבלן יכול להיכנס ישירות מהתוכנה אל מערכת המכרזים בענן ולשגר את הצעת המחיר שלו למשמרת בתיבת המכרזים הדיגיטלית עד למועד פתיחת המכרז.
 • המכרזים שמתמחר הקבלן נשמרים בתוכנה בחלוקה למכרזים שזכו ומכרזים שלא זכו.
 • כמו כן נשמר עותק מתומחר של המכרז לצורך השוואה ותמחור של המכרזים הבאים.
 • בתום המכרז, אם הקבלן זכה, המערכת בונה אוטומטית עותק של קובץ סעיפי העבודה במסך הרגיל של קבצי בנארית לעבודה, כדי שניתן יהיה להגדיר חוזה וחשבונות ביצוע.

מכרזים בענן למפיק המכרז

 •  אפשרות לעיין בניצול רשיונות ההפקה: מי שמפיק מכרזים במערכת המכרזית בענן של בנארית יכול לעיין בסיכום הרשיונות שרכש, וכמה ניצל מתוכם, בהתאם לשיטת החיוב שנבחרה: לפי כמות המשתתפים במכרז (מכרזיות-ענן) או לפי חיוב גלובלי על מכרז.
 •  לגבי מכרזים שכבר בוצע לגביהם חיוב ולאחר מכן הם בוטלו או הוקפאו בטרם בוצעה השוואת הצעות, יהיה זיכוי בהתאמה.
 • מפיק מכרז שהזמין קבלן להשתתף במכרז, יכול למחוק את הקבלן מרשימת הקבלנים המשתתפים במכרז. הקבלן יקבל למייל שלו הודעה שהכניסה למכרז בוטלה.
 •  מפיק מכרז יכול לשנות כתובת מייל או מספר טלפון נייד של קבלן שהוזמן להשתתף  במכרז. אם הקבלן כבר הגיש הצעה, היא תבוטל, והוא יקבל למייל החדש הודעה מעודכנת עם פרטי כניסה חדשים כדי שיוכל להגיש את ההצעה מחדש עם הפרטים הנכונים.

הסכמי מסגרת

 •  גם כשהזמנת העבודה ריקה, ניתן להיכנס לחשבונות של הזמנת העבודה, ולהוסיף לה סעיפים חריגים.

בנארית ענן 4.15.5 מתאריך 15.02.2018

ניהול מכרזים בענן

 • במכרזים לא רשמיים עורך המכרז יכול להאריך את מועד ההגשה לקבלן מסוים, מבלי לעדכן את שאר הקבלנים המציעים.
 • בתהליך הרישום העצמאי של הקבלן למכרז, נבדקת אוטומטית תקינות מספר הח.פ. שהקבלן מזין בטופס ההרשמה.

בקרה כספית

 • שיפור בדוח היקפי עבודות בתכנון ובביצוע: התווספה עמודת אתר-אב.

כתב כמויות

 • שיפור בדוחות: זיהוי המסמך מתווסף אוטומטית לכותרת הדוח, כאשר הכותרת היא "הצעת מחיר".

שותפים עסקיים

 • אפשרות לחייב בדיקת תקינות של מספרי ח.פ. של השותפים העסקיים המוקלדים או המיובאים למערכת.
בנארית ענן 4.15.4 מתאריך 14.02.2017

ניהול מכרזים בענן

 • סבב נוסף: מזמין העבודה יכול להגדיר סבב נוסף של השוואת הצעות, לבחור אילו קבלנים יוכלו להגיש הצעות לסבב הנוסף, ובתום הסבב להשוות בין ההצעות של הסבב הנוכחי להצעות של הסבב הקודם.
 •  יצוא מכל שלב במכרז: אפשרות לייצא את כתב הכמויות של המכרז מכל שלב תוך כדי המכרז. ולאחר השוואת ההצעות ניתן לייצא את הקובץ כולל השוואת ההצעות, עם אפשרות לייצא מחירים והנחות לפי בחירה.
בנארית ענן 4.15.3 מתאריך 26.11.2017

ניהול מכרזים בענן

 • מזמין העבודה יכול לערוך שינויים בכתב הכמויות גם לאחר שהמכרז נפתח להגשת הצעות. הודעה על השינוי נשלחת אוטומטית למייל של הקבלנים המציעים. ומציעים שכבר שיגרו הצעת מחיר, יצטרכו לעדכן את הצעתם ולשגר אותה שנית.
 • מזמין העבודה יכול לערוך את המועד האחרון להגשת הצעות, גם לאחר שהמכרז נפתח להגשת הצעות על ידי הקבלנים. הודעה על המועד המעודכן נשלחת אוטומטית לקבלנים.
 • מזמין העבודה יכול להגדיר מועד לפתיחת המכרז בנוסף למועד האחרון להגשת הצעות. ניתן יהיה לעיין בהצעות הקבלנים רק החל ממועד הפתיחה שנקבע.
 • אפשרות להגדיר לכל מכרז אם נדרשת ועדת מכרזים לפתיחתו או לא.
 • אפשרות לייצא את כתב הכמויות של מכרז בסטטוס בהגשה.
בנארית פרו בנארית ענן מהדורות קודמות

מהדורה 4.15.2 – 7.11.2017

1) ניהול מכרזים בענן:

   1.1) התווספה אפשרות להגדיר חברי ועדת מכרזים, ואת המספר המינימלי של חברי ועדת מכרזים הדרושים לפתיחת השוואת הצעות. כשאפשרות זו מופעלת, ניתן לפתוח את השוואת ההצעות רק באמצעות הזנת סיסמאות על ידי חברי ועדת המכרזים.

   1.2) התווספה אפשרות להפיק מכרז עם הנחות או תוספות נעולות, ולהגדיר להן כותרות.

2) מאגר המחירים הממוצעים של בנארית – הממ"צים:

   2.1) אפשרות לשלוף סעיפים מהמאגר לפי היקף הפרויקט.
   2.2) שיפור חוויית המשתמש בהעתקת סעיפים ממאגר המחירים של בנארית: הוסרו עמודות מיותרות והתווסף פרמטר המאפשר העתקת סעיפים מהירה ללא עריכת ביניים.

3) ללקוחות שמעבירים קבצי השוואת הצעות לממ"צים כנגד קופוני הנחה: 

כפתור חדש ייצוא לממ"צים מתוך מסך השוואת ההצעות, הודעות למשתמש לגבי התאמת הקובץ לממ"צים ולגבי שינוי נתוני הקובץ למניעת זיהוי הפרויקט והמציעים, אפשרות לבחור ולהגדיר סוג פרויקט.

4) שיפור ביצוא לאקסל: כפתור חדש ייצוא לאקסל מתוך המסך של השוואת ההצעות, התווספה הודעה לגבי גילום ההנחות במחירים בקובץ האקסל. 

5) בנארית בענן: שיפור ניהול המשתמשים.

6) שיפור ביבוא קובץ בפורמט SKN – במקרה שהיבוא נכשל, תופיע הודעה מתאימה.

7) תמחיר: תיקון בדוח משאבים בסעיפים – כאשר מקבצים לפי משאב, לא יסוכמו בסיכום הביניים שורות שהן לא לסיכום. 

8) קבלני משנה: תיקון בהעברת כמויות מקבלן ראשי לקבלני משנה כשאין כמויות חוזה לקבלן המשנה.

 

מהדורה 4.15.1 – 6.9.2017

1) אפשרות להחזר עכבון בחשבון על סעיפים/פרקים גמורים, מבלי לחכות לחשבון הסופי.

2) יצוא מהיר לאקסל מתוך השוואת הצעות.

3) אפשרות לקבל קופון הנחה עם העברת קובץ השוואת הצעות למאגר המחירים של בנארית.

4) ביבוא חישוב כמויות מאקסל – מחשבים מחדש את הנוסחא עם הפרמטרים כפי שמופיעים באקסל.

5) שיפורים בדוחות בקרה כספית לעמודות אחוז תקציב מנוצל, אחוז ביצוע כללי וסך ביצוע מעוכב.

6) אפשרות להוסיף סעיפים חריגים להזמנת עבודה ע"י העתקה מהסכם המסגרת. 

7) בהעתקת סעיפים לכתב הכמויות ממאגר המחירים הממוצעים, מספריות ארגוניות, מקטלוגים או מכתב כמויות אחר: שיפור בהודעות ושמירת המיקום האחרון ממנו בוצעה ההעתקה כשחוזרים להעתיק מאותו מקור.

8) הסרה גורפת של הרשאת צפיה בפרויקטים – תעדכן את רשימת הפרויקטים בחתך ראשי P.

9) שיפורים ביבוא.

10) שונה תפריט קישור להנה"ח עם דגש לאפשרות לתזמון קישוריות (הדורש רשיון מתאים).

11) תאריך עדכון אחרון של מסמך בנארית יתעדכן במסך אוטומטית ומיידית גם שמעדכנים: קבלני משנה, חישוב כמויות, השוואת הצעות ותמחיר (עדכון מחירים אל כתב הכמויות).

12) ניהול מכרזים בענן:

    12.1) חיווי וקבלת אישור במייל על הזמנת קבלנים.

    12.2) בדיקת תקינות כתב הכמויות כבר בשלב הכנת המכרז ושוב במעבר לסטטוס הגשה. 

    12.3) הצגת רשימת זוכים (אם יש יותר מאחד) כולל שם ההצעה וסכום המכרז לפני מע"מ. 

    12.4) לממלא המכרז – התווספו התראות על מועד סיום המכרז.

13) טיפול בתקלות:

    13.1) תיקון בדוחות בהדפסה דו צדדית.

    13.2) תיקון בדוח חישוב עלויות במודול חישוב כמויות.

    13.3) תיקון בחיפוש במשקפת כשמתחילים את החיפוש מפרויקט ללא מסמכים. 

 

מהדורה 4.15.0 – 19.6.2017

1) ניהול מכרזים בענן: מודול חדש המאפשר ליזמים לערוך בקלות מכרזים באינטרנט –

    – מכרזים פומביים, שבהם היזם מפרסם את פרטי המכרז וקבלנים מתחברים למערכת המכרזים בענן, נרשמים באופן עצמאי, מקבלים קוד משתתף וסיסמה ומגישים הצעת מחיר.

    – מכרזים סגורים, שבהם היזם רושם את הקבלנים המציעים, והקבלנים מקבלים מייל עם פרטי המכרז, וכן קוד משתתף וסיסמה ויכולים להתחבר למערכת המכרזים בענן ולהגיש הצעת מחיר.

    – הגנה על הצעות הקבלנים: היזם יוכל לעיין בהצעות הקבלנים ולערוך השוואת הצעות רק לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.

    – קליטה אוטומטית של הצעות המחיר להשוואה: לאחר שחלף המועד האחרון להגשת ההצעות, היזם יכול להיכנס להשוואת ההצעות וכל הצעות הקבלנים נקלטות אוטומטית. ניתן להפיק דוח השוואה ולבחור קבלן זוכה.

    – לאחר בחירת הקבלן הזוכה וסגירת המכרז נבנה אוטומטית בפרויקט הרלוונטי קובץ כתב הכמויות עם מחירי הקבלן הזוכה לקראת עריכת החוזה והחשבונות.

2) שיפורים שונים:

    – שיפור מהירות בחיפוש באמצעות המשקפת.

    – שיפור במהירות יבוא קובץ לבנארית בענן.

 

מהדורה 4.14.7 – 28.2.2017

1) דוחות בנארית: התקצר תהליך תצוגת הדוח אם בחירת המדפסת היא אוטומטית ע"י התוכנה. 

2) אפשרות להשפיע בקלות על גודל וצבע הפונט הן בתוכנה והן בהדפסה.

3) התווספה אפשרות לערוך השוואה בין כתב כמויות לבין ספריית סעיפים ארגונית.

4) שיפור בחיפוש במסכים באמצעות כלי המשקפת.

5) שיפור בסינון קבצים/מסמכים במסך קבצי בנארית לעבודה ובמסך ניהול מסמכי פרויקטים.

6) שיפור באבטחה לגבי משתמשים מסוג קבלן חיצוני ומפקח חיצוני בבנארית בענן.

7) תיקוני חישובים בחשבונות: לגבי כמות מזערית (מתחת ל-0.001), לגבי הנחה משוקללת קטנה מדי, ובחישוב מדד בסל מדדים מעורב.

8) ניהול משאבים: 
– שיפור בניוד משאבים מקבוצה לקבוצה בקטלוג המשאבים.
– שיפור בתצוגת מלאי בדוח ריכוז פריטים באתרים ובדוח ריכוז משאבים באתרים.
– תיקון בקיבוץ לפי חודש אספקה/הזמנה ובחישוב סכום משוערך.

9) תמחיר וניהול הביצוע:
– שיפור מהירות בתצוגת הדוחות והמסכים.
– שיפור במהירות בחתך ובתוכן של דוח אספקה צפויה מול אספקה בפועל.
– שיפור בדוח צפי משאבים בפרויקט, כך שאפשר יהיה לראות ברמת העבודה משאב מתוכנן מול משאב צפוי בהתאם לביצוע בפועל בחשבונות.

 

מהדורה 4.14.6 – 8.9.2016

1) שיפור מהירות בדוחות ובמסכים. 

2) ניהול הביצוע: תיקון בעיה בחישוב ובעיגול במקרה של שימוש בכמות סעיף ביחידת מרכיב בדוח אספקה צפויה מול אספקה בפועל.

3) תמחיר: תיקון בעיה של הפרשי עיגול שגרמו לחישוב מיותר של אחוז רווח בפועל.

4) מניעת מחיקת קבלן משנה כשהעבודה נעולה.

5) תיקון בשליחת מיילים בבנארית פרו בענן כאשר המשתמש עושה שימוש ב"שכחתי סיסמה" לצורך שחזור סיסמת כניסה למערכת.

 

מהדורה 4.14.5 – 27.7.2016

1) עדכון מחירים מקטלוג מע"צ: ניתן לעדכן בלחיצת כפתור את המחירים בכתב הכמויות על פי המחירים המעודכנים בקטלוג שיש בו מחירים, כגון קטלוג מע"צ. 

2) העתקת סעיפים ישירות מהממ"צים (מאגר המחירים הממוצעים של בנארית): כמו שמעתיקים סעיפים מקטלוג מע"צ/משהב"ט או מקובץ אחר, ניתן כעת להעתיק סעיפים גם מהממ"צים.

3) העתקת מחירים מהממ"צים לתמחיר: בתמחור סעיפים בתוכנת התמחיר, ניתן להעתיק מחירים ישירות מהממ"צים.

4) ספריות ארגוניות: אפשרות להגדיר ספריות של סעיפי עבודה לצורך העתקה לכתבי כמויות. מספריה ארגונית יכולים להעתיק סעיפים מספר משתמשים בו-זמנית.

5) שיפור בשכפול קובץ: פעולת שכפול קובץ הפכה להיות פשוטה קלה ואינטואיטיבית. פשוט לוחצים קליק ימני בעכבר על הקובץ שרוצים לשכפל ובוחרים בפקודה שכפול.

6) הפונט בבנארית פרו הוגדל: הגודל החדש של הפונט מאפשר לראות בצורה נוחה יותר את הנתונים.

7) הגבלה על חריגה מכמות החוזה (בבנארית בענן בלבד): אפשרות להציג התרעה או חסימה כאשר מקלידים בחשבון כמות ביצוע החורגת מכמות החוזה באחוז מסוים.

8) הזמנות רכש – סטטוס "מבוטל": במקום למחוק הזמנות מגדירים להזמנה סטטוס "מבוטל". שינוי זה מגן על המשתמש מפני מחיקות שגויות ופגיעה ברצף מספרי ההזמנות, תוך שמירת האפשרות לבטל הזמנות.

9) רשימת עובדים: התווסף מסך רשימת עובדים המאפשר לציין לגבי כל עובד בחברה פרטים כגון תפקיד, אימייל, טל' נייד, כתובת וכו' (ניהול מערכת > רשימות פנימיות > רשימת עובדים). ניתן לקשור בין עובד בחברה לבין משתמש בתוכנה שמוגדר ברשימת המשתמשים. אם משתמש שכח את סיסמת הכניסה למערכת, הוא יוכל לשחזר אותה לכתובת המייל שלו שמופיעה ברשימת העובדים. 

10) שיפור בתמחיר/ניהול הביצוע לגבי כמויות צפויות בסעיפים: ברענון נתונים, התווספה אפשרות לתת ביטוי לכמויות ביצוע מאושרות שחרגו מהכמות הצפויה הנוכחית.

11) תמחיר: התווספה אפשרות למחיקה גורפת מהניתוח של סעיפי קבלן משנה.

 

מהדורה 4.14.1 – 3.3.2016

1) תקציב עבודות שנתי: שיפורים בדוח חריגות בעבודות.

2) שיפורים בדוח אספקה צפויה מול אספקה בפועל: חתך לפי תאריך ביצוע של חשבונות קבלני המשנה, אפשרות להיכנס מפירוט הביצוע לחשבון הקבלן הראשי, מתן ביטוי לקיזוז רכש.

3) תמחיר: שיפור מהירויות.

4) שיפורים בהדפסת הזמנות רכש: הדפסת שם מדווח ההזמנה וכתובת המייל של הספק.

5) קטלוג המשאבים: שיפור בפעולת איחוד משאבים, ואפשרות לייבא קטלוג עם 2 רמות משאבים.

6) שיפורים בהתקנות ובגיבוי האוטומטי של מסד הנתונים.

 

מהדורה 4.14.0 – 28.12.2015

1) תקציב עבודות שנתי ומעקב אחר ניצול התקציב: שיוך עבודות לסעיפים תקציביים, דוח ניצול תקציב שמציג את הסכום המוקצה לכל סעיף תקציבי מול הניצול התקציבי בפועל, ודוח חריגות שמציג סעיפים תקציביים שבהם סכום העבודות חורג מההקצאה. מתאים לעיריות ולגופים שפועלים מכוח תקציב שנתי. תקציב העבודות הוא כלי במודול בקרה כספית.
 
2) סגירת הזמנה גם אם סופקה רק חלקית: התווסף סטטוס נחסם המאפשר לסגור הזמנה ולשמור בה את הכמויות המוזמנות המקוריות. (שימוש בסטטוס סופק מאפשר לסגור הזמנה תוך עדכון אוטומטי של הכמויות המוזמנות בה לכמויות שסופקו בפועל). הזמנות רכש מנוהלות במודול ניהול משאבים.
 
3) קטלוג משאבים משודרג:
 
–  משאב תקציבי ומשאב רכש: התווספה בקטלוג המשאבים חלוקה למשאב-אב ומשאב-בן, כדי להתאים את רמת פירוט המשאבים הן לתקציב והן לרכש. למשל, לצורך התקציב ניתן להגדיר רמה של משאב-אב בטון, ולצורך מעקב מפורט יותר ברכש ניתן להגדיר את סוגי הבטון השונים כמשאבים-בנים.
 
– איחוד משאבים: הפעולה מאפשרת לאחד משאבים, במצב שבו הוגדרו משאבים כפולים והשתמשו בהם.
 
– מחיקת משאב: אפשרות למחוק מהמערכת משאב, גם אם הוא משתתף בניתוח סעיפים או במחירוני הספקים. רשומות קיימות הקשורות למשאב נשארות במערכת וניתן לאתרן. מרגע שהמשאב נמחק, לא ניתן עוד לשייך אליו פריטים או להוסיף אותו כמרכיב בניתוח הסעיפים.
 
4) גמישות והקלה משמעותית בניתוח הסעיפים – בתמחיר ובניהול הביצוע:
 
– שיוך גורף של משאב לניתוח הסעיפים: במקום להגדיר את המשאב כמרכיב בניתוח בכל סעיף בנפרד, אפשר להקצות משאב באופן גורף לקבוצת סעיפים.
 
– שיוך סעיפי קבלן משנה למשאבים שונים: ניתן לשייך סעיפים מכתב כמויות של קבלן משנה מסוים למשאבים שונים, כאשר אותו קבלן משנה מבצע עבודות הקשורות למשאבים שונים (למשל, חשמל ומיזוג אוויר). שיוך סעיפי הקבלן למשאבים שונים מאפשר מעקב בנפרד אחר כל משאב.
 
– שיוך גורף של סעיפי קבלן משנה לניתוח הסעיפים: פעולה זו מאפשרת להוסיף באופן גורף קבוצת סעיפים של קבלן משנה כמרכיבים בניתוח הסעיפים המקבילים של הקבלן הראשי.
 
5) מחיקת משתמשים: אפשרות למחוק מהמערכת משתמש, גם אם היה פעיל במערכת. כל הפעילות של משתמש שנמחק נשמרת וניתן לאתרה, אך לא ניתן ליצור פעולות חדשות עם המשתמש שנמחק.
 
6) בנארית בענן – דפדפן שרטוטים: התווספה אפשרות לפתוח שרטוטים לעיון בבנארית בענן.

 

מהדורה 4.13.1 – 17.8.2015

1) חשבונות מרכזים לקבלן –
 
מסך חדש במודול בקרה כספית המאפשר לקלוט חשבוניות של קבלנים ולשייך אליהן חשבונות ביצוע מאושרים. בנוסף, בקישור להנה"ח התווספה אפשרות לייצא/לייבא את החשבונות המרכזים.
 
2) תאריך יצוא חשבונות  –
 
בקישור להנה"ח, התווסף מעקב אחר תאריך יצוא החשבונות כדי שניתן יהיה לייצא בקלות רק חשבונות שלא יוצאו כבר.

 

מהדורה 4.13.0 – 16.7.2015

1) חשבונות – ניהול כמויות בפועל: התווסף מסך המאפשר לנהל בנוסף לכמות המוגשת והכמות המאושרת גם את הכמות בפועל שבוצעה בחשבון. הפעולה נעשית ממודול ניהול הביצוע. 
 
2) חשבונות – העברת כמויות מוגשות לחשבון: התווסף מסך המאפשר להעביר באופן גורף לחשבון שמכינים את הכמויות המוגשות מהחשבון הקודם (ניתן להעביר גם כמויות בפועל אם הוגדרו). הפעולה נעשית ממודול ניהול הביצוע.
 
3) חשבונות – סטטוסים ארגוניים: אפשרות להגדיר סטטוסים של חשבונות לצורך סבב חתימות בתהליך אישור החשבון ותשלום החשבון. הגדרת הסטטוסים היא חלק מהגדרות הבקרה של מודול בקרה כספית.
 
4) בנארית בענן – הרשאה למפקח חיצוני ולקבלן: לקוחות בנארית בענן יכולים לתת הרשאה למשתמש חיצוני (מפקח או קבלן) להתחבר לבנארית בענן ולבצע פעולות מוגבלות בחשבון בהתאם לתפקידו, באותן עבודות שבהן הוא מוגדר כמפקח/קבלן.
 
5) קיזוז רכש – התווספה התרעה במעבר לחשבון סופי כאשר לא קוזז עדיין כל הרכש שנקנה עבור הקבלן, עם מידע על מה שהוזמן. במסך קיזוז רכש בחשבונות התווספה עמודה של סך רכש מוזמן כדי שניתן יהיה לדעת מהו סכום הרכש הכולל שצריך לקזז מהקבלן.
 
6) חישוב כמויות – אפשרות להעתיק באופן גורף חישובים ממקום למקום, ממבנה למבנה, מחשבון לחשבון, ומקובץ לקובץ. כנ"ל לגבי רשימת המקומות והקבוצות. הפעולה מתבצעת על ידי יצוא החישובים/מקומות לאקסל, עדכון קובץ האקסל במידת הצורך, ויבוא בחזרה לבנארית.
 
7) תקציב שנתי – אפשרות להגדיר תקציב שנתי עם חלוקה לסעיפים תקציביים ולשייך עבודות לסעיפים התקציביים שנקבעו.
 
8) שיפור בהשוואה בין כתבי כמויות: התווספה אפשרות להשוות בין כתב כמויות לבין ספריית סעיפים, ובין כתב כמויות של קבלן משנה לכתב כמויות של קבלן ראשי.
 
9) שיפור ביבוא כתב כמויות מאקסל: ניתן לייבא גם מקובץ TXT או CSV, גמישות בקליטת המספור מהקובץ (למשל ניתן לייבא קובץ ללא תתי פרקים), אפשרות לקלוט מספר קטלוגי או מספר בעל מבנה מיוחד כמספר נוסף.
 
10) ניהול משאבים: אפשרות לשכפל הזמנת רכש ולקלוט אספקה שחורגת מההזמנה. התווסף סטטוס "סופק חלקית", ואפשרות לסגור הזמנה גם אם סופקה חלקית. ניתן לקבץ את הדוחות גם לפי חודש הביצוע, ולא רק לפי תאריך יומי. חשבונות מרכזים ללא אספקה יוצגו כהוצאה בדוח התחייבויות ויתרות. 
 
11) תמחיר: התווספה אפשרות לאתר סעיפים מתומחרים מכל העבודות ולהעתיק מהם את המחיר או את ניתוח הסעיף למרכיבים. אפשרות ליצור קשר בין שני סעיפים בעלי ניתוח זהה – כך ששינוי ניתוח באחד הסעיפים ישפיע על האחר.
 
12) דוחות: בבנארית פרו ניהול – שיפור מהירות בחלק מהדוחות והצגת מספרי השורות בדוח.
 
13) הסכמי מסגרת: התווספה אפשרות לנעול הזמנות עבודה.

 

מהדורה 4.12.4 – 27.4.2015

1) שיפור מקיף בהסבת קבצים מבנארית 10 לבנארית פרו.
2) התאמת נתוני עבודה של קבצים מבנארית 10 לבנארית פרו – לצורך הסבה קלה של קבצים מבנארית 10 לבנארית פרו ואיחוד מסדי נתונים.
3) שיפור במנגנון ההרשאות המאפשר למשתמש המוגדר מנהלן לצפות בכל פרויקט חדש שמתווסף למערכת.

 

מהדורה 4.12.2 – 1.4.2015

1) התווסף קוד נעילה לאישור חשבון כשעובדים עם נעילת חוזים, המאפשר בקרה על כך שלא בוצעו שינויים בחוזה על ידי צד ג' (מפקח חיצוני או קבלן).
2) בבקרה הכספית – התווסף מסך רשימת החוזים הנעולים.
3) שיפור מהירות תגובה בכתב כמויות ובתצוגת רשימת הפרויקטים והמסמכים.
4) בחשבונות: שיפור באישוש המסמך המאפשר להסב מדדים.
5) אפשרות לרוקן כליל את סל המיחזור, המהווה חלק ממסד הנתונים ומיועד לאחסון קבצי הפרויקט שנמחקו.

 

מהדורה 4.12.1 – 27.10.2014

1) התווספה הרשאה מסוג "עיון בדוחות" – כדי לאפשר להגדיר לאילו משתמשים יש הרשאה לעיין בדוחות ולהגדיר לעצמם רשימה של דוחות מועדפים.
2) בעריכה ובהפקה של הזמנות רכש התווספו עמודות לבחירה: "מחיר מחירון" ו"% הנחת מחירון".
3) בהזמנות רכש: שם העמודה "מחיר לפני הנחה" השתנה ל"מחיר בסיס".
4) בניהול משאבים: הפקת אישור חשבון מרכז – אפשרות להציג סכום סופי ללא אגורות.
5) תיקוני תקלות: בחישוב אוטומטי של סכום שהוגש בעקבות מספר חוזה לא נכון לקבלני משנה; במחיר סעיף ק.מ בניתוח סעיפים; בדוח השוואת הצעות בהצגת מספר ושם המבנה; בניתוח סעיפים – בעת רענון נתונים כאשר עודכנו נתוני ביצוע של קבלן משנה המשתתף בניתוח; מניעת ביטול הצבות בשורת סה"כ לפני מע"מ ומטה; תיקון בעת שכפול מסמך קיים שהוא לא קובץ בנארית.

 

מהדורה 4.12.0 – 14.9.2014

1) נעילת חוזה, חשבונות ביצוע וחשבונות ספקים: התווסף מנגנון של נעילת חוזה וחשבונות להגנה מפני שינויים מרגע שנחתם החוזה ואושר החשבון. רק משתמש בעל הרשאה מיוחדת יכול לנעול ולפתוח חוזים וחשבונות נעולים.
2) הפקת מסמך אישור חשבון: ניתן להפיק מסמך אישור חשבון לתשלום ממסך החשבונות. במסמך האישור יצוין אם החוזה נעול או לא, ובהסכמי מסגרת אם ההזמנה נעולה או לא.
3) קבלני משנה: אפשרות להעביר כמויות ביצוע מחשבונות קבלני המשנה אל החשבון של הקבלן הראשי ולהפך רק בפרקים נבחרים ולא רק בכל העבודה.
4) מניעת התייקרות שלילית: התווספה אפשרות להגדיר בחוזה ביצוע להתעלם מהתייקרות שלילית.
5) דוח התחייבויות ויתרות בבקרה כספית והתקדמות הפרויקט מול תכנון בניהול הביצוע: התווספו לדוח עמודות ובפירוט החשבון התווספו נתוני קיזוז רכש ותקורה.
6) סטטוסים חדשים בחשבונות ביצוע: התווספו הסטטוסים "לאישור" ו"לתשלום"  – עם אפשרות לעשות חתך חשבונות לפי הסטטוסים האלה.
7) שינויים בשמות דוחות בניהול משאבים:
   – דוח בדיקת חשבונות ספקים שונה ל- הוצאות לפי ספקים (כפי שהיה קודם).
   – דוח הזמנות רכש שסופקו חלקית שונה ל- הזמנות רכש – לא סופק/ סופק חלקית.
   – הזמנות רכש שכלל לא סופקו שונה ל- הזמנות רכש – לא סופק.
8) שיפורים:
– מעקב קיזוז רכש ותשלומים לחשבונות יותר נגיש ממודול החשבונות.
– בחישוב כמויות: עם הכניסה לתוכנה, זיהוי בולט לאן יגיעו החישובים – לכתב כמויות או לחשבונות ולאיזה חשבון.
– בחשבונות – סכום סופי  ללא אגורות: התווספה אפשרות להגדיר שהסכום כולל מע"מ יהיה ללא אגורות.
 

מהדורה 4.11.0 – 24.7.2014

1) תפריט דוחות מועדפים אישי המאפשר למשתמש לרכז בקלות במקום אחד את הדוחות המועדפים עליו מהמודולים של ניהול משאבים, בקרה כספית וניהול הביצוע.
2) תפריטי הדוחות אורגנו מחדש ושמותיהם של חלק מהדוחות שונו כדי להקל את ההתמצאות של המשתמש בדוחות של המודולים השונים.
3) ניהול משאבים:
– הוכנס שיפור בהזמנות רכש שמאפשר לבחור פריטים לפי משאב, להגדיר הנחה לפריט, הנחה   להזמנה כולה, לקבוע יעדי אספקה שונים לפריטים שונים באותה הזמנה, ועוד. 
– התווסף דוח חדש: הזמנות רכש שכלל לא סופקו.
– שופרו דוחות קיימים.
– הוכנסו שיפורים באישורי חשבונות, באישורי תשלום, ובעריכת הזמנת רכש להדפסה.
4) בקרה כספית:
– בוצעה הפרדה בין ההכנסות (חשבונות למזמינים) לבין ההוצאות (חשבונות ספקים וקבלני משנה).
– התווספו דוחות חדשים: תקבולים עודפים ותשלומים עודפים.
– הוכנסו שיפורים בדוחות קיימים.
5) ניהול הביצוע: התווספו דוחות חדשים – התקדמות הפרויקט מול תכנון וחשבונות ביצוע בפרויקט.
6) בהתקנה חדשה התווסף פרויקט מובנה "ספריות סעיפים" הכולל את ספריות הסעיפים של: מע"צ, משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומחירון משכ"ל.
7) הוכנסו שיפורים בהתקנה, באישוש מסד הנתונים, בגיבוי ובשחזור.

 

מהדורה 4.10.2 – 18.3.2014

1) בדוחות כתבי כמויות חשבונות חישוב כמויות והשוואת הצעות – אפשרות להגדרת דוחות פרטיים למשתמשים השונים ובחירה אם להשתמש בדוחות המשותפים הארגוניים או בדוחות הפרטיים.
2) קיזוז רכש שנעשה עבור קבלני המשנה – שליטה בגובה קיזוז החשבון, לא יעודכנו חשבונות בסטטוס אושר.
3) שיפור במהירויות ובדיוקים בתוכנה ובדוחות.
4) בדיקות תאריכים הגיוניים בקליטת נתונים כולל ביבוא.
5) בנתוני התשתית – שותפים עסקיים – מספר מיקוד עם 7 ספרות (במקום רק 5).

מהדורה 4.10.1 – 16.12.2013

1) שמירת הגדרת הדוחות הפרטיים גם לאחר התקנת עדכון תוכנה 
2) דוח התקדמות הפרויקט מול תכנון – שיפור נוסף בתצוגת ריכוז הדוח ואפשרות לחתוך לפי מבצע יחיד גם לרכש וגם לביצוע. 
3) תיקון חישוב השערוך בדוחות הפרו כאשר ההצמדה היא למטבע, באותם מקרים בהם לא היה ערך למטבע לתאריך המדוייק. 
4) תיקון תצוגת הדוח בהשוואת הצעות להזמנת עבודה 
5) תיקון בשורת הסיכום עד כה בדוח מצטבר של חישוב כמויות. 
6) תיקון קליטת חשבון במבנה בנארית 
 

מהדורה 4.10.0 – 12.11.2013

1) בניהול משאבים ומחירוני ספקים: אפשרות להגדיר מחיר יחידה עם 3 ספרות אחרי הנקודה העשרונית, וטיפול מתאים ביצוא/יבוא הנה"ח
2) שיפורים בגיבוי ובאישוש מסד הנתונים
3) שיפור בארגון התפריטים והדוחות
4) תמחיר: התווספה אפשרות לניהול תקורות ופיזורן באופן מבוקר על סעיפי החוזה בנוסף ובלי קשר להעמסות לפי סוגי המשאבים
5) אזהרה על מחיקת סעיף מכתב כמויות שמשתתף בתמחיר
6) בקרת ביצוע: שיפורים בדוחות ובתיאורי העמודות
7) תיקון בדוח הזמנות שלא שולמו במלואן
8) תיקון בדוח התקדמות הפרויקט מול תכנון
9) כשחסר דרייבר PDF, אפשרות לבצע הורדה והתקנה אוטומטית
10) בדוחות כתב כמויות/חשבונות:
1. מופיע מפריד אלפים בשדה כמות
2.אפשרות לבחור שבהדפסה יופיע תת פרק 0 גם אם הוא יחיד

מהדורה 4.00.0 – 22.8.2013

1) מעבר למסד נתונים SQL Server
2) אפשרות להוריד התקנה של התוכנה מאתר האינטרנט של בנארית
3) השוואה בין שני כתבי כמויות
4) בקרה כספית: שיפור מהירות בדוחות ובשערוך, שיפור דוח התקדמות הפרויקט מול תכנון
5) הסכמי מסגרת: נוסף היקף משוערך של הזמנת העבודה
6) עדכון מדדים מהאינטרנט: אפשרות למחוק ערכים של שנה אחרונה כדי להוריד מחדש ערכים מהאינטרנט במקרה שחל שיבוש בחישוב הבסיס
7) תיקון בבקרה כספית כאשר בחוזה מוגדר שהפחתת חשבון קודם היא לפני סכום לתשלום
8) תיקון בדוח ריכוז אספקה – חתך לפי ספק
 

מהדורה 3.27.7 – 29.8.2013

1) השוואה בין שני כתבי כמויות
2) הכנת התשתית למעבר אוטומטי למסד נתונים SQL Server
3) תיקון בדוחות – הדגשת מילים בתיאור סעיף לא גורמת לחיתוך הסעיף בהדפסה
4) תיקון בדוחות – טקסט באנגלית בסוף סעיף שהוגדר בעברית לא מתהפך
5) ביבוא קובץ בנארית כאשר מוגדרת מקדמה בחוזה ואין חשבון מקדמה, יבנה חשבון מקדמה.
 

מהדורה 3.27.6 – 27.1.2013

תיקונים
=====
1) בבקרה כספית – בדוח ריכוז חשבונות  לתשלום מציגים בשורות גם את חשבון המקדמה.
2) תוקנה תקלה בהפקת דוח ריכוז קבלני משנה כאשר לחלק מהם לא מוגדר חוזה.
3) שמירה על עיצוב אישור החשבון גם לאחר התקנת עדכון תוכנה.
4) תוקנה תקלה במסך העתקת סעיפים בכתב כמויות בעת הוספה ידנית של פרק ומעבר למסך ממנו מעתיקים בלי להשלים את הוספת הפרק.
5) תיקון תקלה במעבר בין חלונות/לשוניות לאחר שינוי רשימת הפרויקטים בחתך הראשי P
6) תוקנה תקלה במסך ניתוח סעיפים במרכיבים לסעיף.
7) תוקנה תקלה במסך הזמנות רכש
8) תוקנה תקלה בהדפסת הזמנת רכש ונוספו הודעות שגיאה במקרה של אי התאמה בין העמודות של ההזמנה לבין העמודות בקובץ ההגדרות של התוכנה.
9) תוקנה תקלה בהדפסת דוח באנגלית – כאשר התאורים עם הדגשות, הדוח הודפס רק בחלקו.
10) תוקנו תקלות בפעולת הסבת קבצים מבנארית 10 לבנארית פרו – ביטול עדכון רישום המיקום של קבצי בנארית 10, מניעת שיוך קבצים לפרויקט הלא נכון, נעילת כפתור הגדרת פרויקט למניעת תקלת זיכרון
11) תוקנה תקלה ביבוא כתב כמויות מאקסל במקרה של יבוא למבנה 0, ולפרק 0 כשאין מבנה.
12) תוקנה תקלה בהפקת PDF (הופיעה בקובץ שורה שמודיעה שהתוכנה לכאורה לא חוקית).
 
שיפורים
=====
1) הגדרת GstarCAD כדפדפן השרטוטים של בנארית פרו  – התוכנה מאפשרת לשרטט (בלי לשמור) ולהעביר את השרטוט/תמונה לחישובי כמויות ובעתיד לסעיף כתב כמויות.
2) אישוש מסד הנתונים: בוצע שיפור בשיטת ניהול הקבצים והתווספו הודעות כאשר מבצעים פעולה של אישוש מסד הנתונים, כדי למנוע הפרעה לפעולת האישוש מעמדות אחרות.
3) גיבוי מסד הנתונים: הפרדה בין גיבוי מלא המבוצע באופן יזום על ידי המשתמש, לבין גיבוי חלקי המבוצע אוטומטית בתהליך של אישוש מסד נתונים או עדכון תוכנה.
4) בוצע שיפור במסלולי הגישה אל מסד הנתונים
5) הוחלפו כל הסיומות של קבצי ה-ini בסיומת bni
 

מהדורה 3.27.5 – 19.11.2012

שיפורים
=====
1. שיפור בחוזה וחשבונות – בדוח ביצוע מול חוזה – ניתן להדפיס גם דוח של סעיפים שעדיין לא בוצעו.
2. מסמך אישור חשבון ספק – מציג בצורה ברורה את הסכום לאישור תשלום (והסכום המקורי)
3. שיפור במהירות הכניסה לדוח פרוט משאבים בסעיפי עבודה
4. תיקון בחישוב השערוך בכל דוחות ניהול משאבים
5. בדוחות של השוואת הצעות מודפסות ההדגשות בתיאורי הסעיפים
6. בבקרת עבודות בפרויקטים הסכמי מסגרת – מוצגת רק שורה אחת לכל הסכם (גם אם יש חוזים מיוחדים לקבלנים השונים) ובכך גם הסיכום הכללי מציג תמונה אמיתית.
7. הוחזרה האפשרות להגדיר יותר מ2 ספרות למבנה בכתב כמויות.
8. תמחיר – כשהמרכיב הוא סעיף קבלן משנה – חישוב סך עלות משאב מתחשב בכמות הצפויה בסעיף.
 
תיקונים ושיפורים שונים
===============
1.מניעת דריסת נתוני עריכת הזמנה בעת התקנת עדכון לתוכנה. 
2.התאמת עמודות בדוחות ניהול משאבים  העברות בין אתרים ואספקות שלא הוזמנו.
3.דיוק לכמויות בכתב כמויות / חשבונות נלקח נכון מברירות מחדל לעבודה (ולא מהדיוק להנחה).
4.קובץ בנארית הכולל ניתוח סעיפים יסומן בסוג הקובץ עם תוספת "ניתוח"
5.מניעת אפשרות לבחור יזם/מזמין שסומן כלא פעיל במערכת.
6.שיפורים בעדכון נושא בספריית הנושאים
7.טיפול מלא בשם עבודה קצר וארוך כולל ביבוא ובשכפול מסמך/קובץ.
8.לאחר שכפול או יבוא כתב כמויות, אין צורך בכניסה לנתוני עבודה כדי ששם העבודה יתעדכן.
9.תיקון בתצוגת ערך המדד בחשבון מקדמה עם סל מדדים.
10.תיקון בכותרות פרטיות וכלליות בדוחות בנארית 1 כאשר מסמנים ומנסים לדרוס טקסט.
11.בדוחות כתבי כמויות/חשבונות, גם אחרי הדפסת דוח שמספרו גבוה, ניתן להכנס להפקת דוחות. תקלה שהיתה אצל לקוחות עם מספר רב של דוחות אחרי שהדפיסו דוח 20
12.תיקון שגיאה ביצוא למשהב"ש כאשר שם הקובץ היה מאד ארוך.
13.תיקון שגיאה נדירה בעת בניית פרויקט חדש תוך כדי הסבת קבצים לפרו (מבנארית 10).
14.בכל החתכים של מסכי הפרו בעדכון, השנה מוצגת עם 4 ספרות וחישוב השנה נשמר מלא.
15.הגנה על הקובץ/מסמך בעת שנוי מספור סעיפים בכתב הכמויות.
16.התאמת טקסטים בתוכנה ל win7  (מקרים שבמקום עברית הופיע ג'בריש).
17.התאמה תצוגת כתב הכמויות גם לרזולוציה 1366*768
18.תיקון תקלה בממצים בבחירת פרויקט מרשימת הפרויקטים בחתך.
19.תיקונים נוספים שנבעו מתקלות שדווחו  ע"י לקוחות לתמיכה.
20.שיפורים בהתקנה; החלפה אוטומטית של מסלול מסד נתונים כשהוא ממופה – למסלול מוחלט. גבוי מלא טרם התקנה.
21.הוראות הפעלה מעודכנות
 
מסד הנתונים
========
1.שיפור בתוכנת האישוש ובייצוב מסד הנתונים. שיפור בבדיקה של מהדורות ושלמות מסד הנתונים. לוג יותר מפורט. שיפור בשמירת הקשר בין התוכנה למסד הנתונים. התווסף פרמטר: קישור פעיל למסד הנתונים (הגדרות אישיות / כללי, ברירת מחדל כן).
2.שיפור בהפניה למסד נתונים אחר, במקרה של תוכנה משותפת לקבוצת משתמשים, כולל ניהול ניתוק מחשב השרת מהרשת כאשר מדובר בכונן משותף.
3.שחזור מסד הנתונים – מניעת דריסת נתונים ע"י פעולת השחזור.
 

מהדורה 3.27.4 – 16.8.2012

1. תמחיר: שיפור במהירות ובדיוק
2. בקרת ביצוע: שיפורים בשיוך עבודות לבקרת ביצוע ובדוח פרוט משאבים בסעיפי עבודה
3. ניהול משאבים: התווסף מסך קיזוז רכש לקבלני משנה
4. התווספה תמיכה בקבצי אופיס 2007 (סיומות docx, xslx)
5. אפשרות לייצא לתיקיה קבצי בנארית עפר ומסמכים אחרים
6. בכניסה ראשונה לתוכנה, הפניה לסרטון הדגמה ללקוחות שעוברים מבנארית 10 לבנארית פרו
 

מהדורה 3.27.3 – 24.5.2012

1. ניתוח סעיפים וספריית פעילויות – שיפור המהירות וההתנהלות.
2. שיפור ביבוא כתב כמויות מאקסל.
3. בתפריט כלים: עיון בשרטוטים plt, dxf, dwg.

מהדורה 3.27.2 – 6.5.2012

1.תמחיר
נוספה קבוצת עמודות "נתונים מהמכרז/חוזה" המאפשרת להציג את:
– כמויות המכרז לצד הכמויות הצפויות
– העלות הבסיסית לפי כמויות חוזה
–  ההפרש בין העלות הבסיסית לפי כמויות החוזה לבין העלות הבסיסית לפי הכמויות הצפויות
– הסכום הסופי לפי כמויות החוזה
– ההפרש בין הסכום הסופי לפי כמויות החוזה לבין הסכום הסופי לפי הכמויות הצפויות

2.בקרת ביצוע – שינויים בתפריטים, שיפורים בדוחות ובמהירות התגובה.

3. יצוא /יבוא
– שיפור ביבוא מאקסל, ביצוא השוואת הצעות לאקסל, ביצוא מחירים למכרזית, וביצוא למשהב"ש.
– ביצוא קבצים מבוססי קטלוג משהב"ט – מיוצאים גם סעיפים מבוטלים מהקטלוג.
– יצוא בפורמט חדש למע"צ הכולל מספר קטלוגי.

4.חוזה וחשבונות ובקרה כספית – שיפורים בנתוני חוזה ובדוחות בקרה כספית ובקרת עבודות.

5.כתב כמויות והסכמי מסגרת – תיקון תקלה בהעתקות ובדוחות של הזמנות עבודה.

6.ניהול משאבים – שיפורים באישור חשבון מרכז לתשלום.

7.ניהול מסמכי פרויקטים  – תיקון תקלה בהסבת קבצים.

8. כללי
–  בכל הדוחות שנבנו ע"י המשתמש מוצג מספר הדוח המקורי של בנארית שעליו מבוסס הדוח הזה.
–  השלמת דוח השוואת הצעות כשמדפיסים ללא ריכוז והסיכומים אמורים להיות בתחתית הדף.
–  הפעולות הבאות זמינות ללקוחות בשירות בלבד: הורדת ממ"צים, הורדת קטלוג משהב"ט, הורדת קטלוג מע"צ, הפקת מכרזיות, עדכון מדדים מהאינטרנט.
– CadViewer מהדורה מעודכנת (9).
–  הדפסת קטלוג משאבים לקובץ PDF. 
–  בהתקנה: שיפורים בהצגת מסכים והודעות.
–  שיפורים משמעותיים באישוש מסד נתונים ורשימת המסמכים במקרה של שיבוש.

 

מהדורה 3.27.0 – 22.3.2012

1. אפשרות לעריכה  (BUI) הדגשות, קו תחתון וכתב נטוי בתאורי הסעיפים בכתב הכמויות.

2. מספור סעיפים בכתב הכמויות: הגדלת המספר הכולל, שמירת ברירת מחדל אישית למספור

3. יבוא כתב כמויות מאקסל

4. דוחות בנארית 1  התראה כשיש הבדלי דיוקים בין הקובץ לדוח ו אפשרות לבחור להפיק לפי הקובץ.

5. ניתוח סעיפים בבקרת ביצוע ותמחיר – אפשרות להוסיף סעיף קבלן משנה כמרכיב בניתוח הסעיף הראשי.

6. בקרת ביצוע – מעקב אחרי אספקה מול ביצוע ותכנון  תוך איסוף מידע גם על פעילות קבלני המשנה ביחס לקבלן הראשי הן בביצוע והן בתכנון. 

7. תמחיר שמתאים גם לניתוח בדיעבד אחרי חתימת החוזה וחישוב אוטומטי של הרווח הצפוי. ותצוגת העמסות ברמת הסעיף. 

8. תמחיר שמתאים להסכמי מסגרת והורשת הניתוח לסעיפי הזמנות עבודה בבקרת הביצוע בפרויקט.

9. שיפורים נוספים בדוחות בקרת משאבים בביצוע ובדוחות תמחיר תוך דגש על סכומי רווח וסיכום היתרה התקציבית הנובעת מההפרשים בין הכמות הצפויה לכמות החוזה. 

10. אפשרות להתאמה בין יחידות מידה של פריטים ליחידות מידה משאב גם לא מאותו סוג או קבוצה. כולל אפשרות להתאמה אוטומטית בין יחידות מידה שהקשר בינהן קבוע (לדוגמא: ליטר, גלון, מ"ק)

11. בקרה כספית הוספת דוחות ניהוליים כמו התקדמות הפרויקט מול תכנון, תזרים מזומנים, תקבולים מול תשלומים ושיפור בדוח הוצאות מול הכנסות ובדוחות כספיים של עבודות.

12. שיפורים משמעותיים בחשבונות מרכזים – בהקלדת הנתונים ושיוך אספקה כולל הוספת קישור  להזמנה כדי שתוצג השרשרת; הזמנה, אספקה וחשבונית. אפשרות לחשבונות זכוי מעורבים ומנגנון של אישורי חשבונות ואישורם לתשלום.

13. תשלומים – מסך שמאחד את כל ההוצאות – מחשבונות קבלנים וספקים 

14. הפקת מסמכי אישור לחשבון ספק ולחשבון קבלן ומסמך אישור לתשלום.

15. שיפור בהזמנות רכש – פרטים מההזמנה עוברים אוטומטית לאספקה

16. הרשאה נפרדת ליצוא נתונים שמאפשרת עבודה למזדמנים ללא הרשאה להעברה מסיבית של מידע.

17. שיפורים רבים בהגנה על המסמכים ואפשרויות אישוש מסד הנתונים

18. אפשרות לבחירה אם יוצגו ברשימת הפרויקטים ובארכיון כל רשימת הפרויקטים גם כאלה שאין הרשאת עיון בהם

 

מהדורה 3.26.3 – 26.9.2011

חתך ראשי P:
המונח "חתך פרויקטים ראשי" הוחלף ב: “חתך ראשי P”.

בחלון "חתך ראשי P" הוספה אפשרות למיין לפי כל אחת מהעמודות.

בחלון "חתך ראשי P" הוספה אפשרות לשמור כברירת מחדל גם את רוחב המסך.

כפתור "חתך פרויקטים" מופיע רק במסך "חתך ראשי P”  ובמסך רשימת הפרויקטים מתפריט פרויקטים.

בכל מסכי התוכנה – רשימת הפרויקטים מהם ניתן לבחור כפופה ל"חתך ראשי P".

רשימת האתרים בחתכים מוגבלת לאתרים המקושרים לרשימת הפרויקטים ב"חתך ראשי P”. 

הוספת כפתור "חתך ראשי P" בהעתקות במסך "בחירת קובץ/מסמך כמקור להעתקה". 

"ניהול מסמכי פרויקטים" ו"קבצי בנארית לעבודה”:
שינוי בשם התפריט הראשון. נקרא מעתה "פעולות בסיס" ומכיל את הפקודות: הגדרת פרויקט חדש, עדכון פרטי פרויקט, הסבת קבצים אל הפרויקט, העברת הפרויקט לארכיון.

תיקון: אפשרות לעשות "ויתור" בהגדרת פרויקט חדש ומסמך/קובץ חדש כאשר המשתמש מקליד משהו בשדה זיהוי ומוחק אותו.

במסך "קבצי בנארית לעבודה":
– אפשרות לקבץ פרויקטים לפי כל השדות ובפרט לפי שלב, הערה, תאריך הקמה.
– אפשרות לקבץ קבצים לפי כל השדות ובפרט הערה ותאריך הקמה. 

במסך "ניהול מסמכי פרויקטים", בלשונית "רשימת המסמכים":  
– אפשרות לקבץ לפי כל השדות ובפרט סוג, אחראי פרויקט, יזם.
– בתפריט "קובץ-מסמך" הושמטה הפקודה "פתיחה" – את הקובץ ניתן לפתוח בתפריט "תוכנות".

יבוא כתב כמויות ממשהב"ט עם יותר ממבנה אחד ועם מס' פרק זהה, בוטלה הודעת שגיאה מיותרת.

תיקון: לאחר מחיקת מסמך אחרון בפרויקט, הפוקוס  נשאר בפרויקט ולא עובר למקום אחר.

ניהול ארכיון פרויקטים:
שם החתך שונה ל"חתך ארכיון". שינוי במינוח כותרות החלון.

רענון אוטומטי של פרויקטים שהוחזרו מארכיון הפרויקטים.

תיקונים:
תיקון בתצוגה של כתב כמויות לצורך התאמה לרזולוציות גבוהות במיוחד.

בנתוני עבודה של מכרזי משנה, מועתק שם המכרז גם לשדה תיאור מלא.

תיקון שגיאה בלשונית הסכמי מסגרת בבקרת עבודות ובמסך החתך.

תיקון בהעתקות – כשבוחרים בטעות קובץ ריק מופיעה הודעה על כך ואחר מופיעה מחדש רשימת הקבצים.

בחלונית ריכוז של כתב כמויות (F5) – הצגת העובדה שיש הנחה לפרק.

מכרז-קל: 
הצגת הודעה מתאימה כאשר קבלן שאמור לייצא מחירים למכרז-קל מנסה בטעות להפיק מכרז-קל. 
תיקון: מניעת הפקת מכרז-קל ללא שם כאשר מפיקים לאימייל.

חישוב כמויות:
תיקון בדוח כמויות חלקי במיון לפי מקום/סעיף. 

חשבונות מרכזים וניהול תשלומים:
ניהול תשלומים – שיוך חשבונות לתשלום, כפתור שיוך חשבונות פעיל כאשר שורת התשלום נשמרה וגם כאשר יש מספיק נתונים בשורת התשלום.  

בחשבונות מרכזים ובתשלומים – שיוך חשבונות לתשלום, ובכל הדוחות של תשלומים:  החשבונות המרכזים המוצגים הם מפרויקטים לפי החתך הראשי וכן חשבונות מרכזים לאספקה ללא פרויקט.

חשבונות קבלנים לתשלום:
תוקנה שגיאה שהציגה התרעה לא מתאימה על חשבונות בסטטוס "שולם" גם כשהחשבון עדיין לא שולם.

 

מהדורה 3.26.2 – תוספות

בפלאג מקומי – ניתן לעבוד על כתב כמויות ראשי בקובץ המכיל קבלני משנה גם ללא רשיון בפלאג המקומי לקבלני משנה, והגישה תהיה לעבודה של הקבלן הראשי בלבד. 
בפלאג רשת כשיש רשיונות לקבלני משנה – קיום רשיון פנוי חיוני לכניסה לקובץ.

ניהול משאבים – אחרי הוספת פרויקט בחתך ראשי P, רענון מסכי ניהול משאבים מציג גם את שורות האספקה או ההזמנה המקושרים לפרויקט שהוסף.

שיוך חשבון לתשלום או לתקבול: התחשבות בסוג החשבון (הוצאה או הכנסה) לפני נתוני החוזה ולא רק לפי סוג הפרויקט. וכן בדוחות תשלומים לכל חשבון,  וחשבונות לכל תשלום.

בקרה כספית > ניהול תשלומים –

– דוח ריכוז חשבונות לכל תשלום: הדוח מציג את כל חשבונות הקבלנים שהם הוצאה, קבלני משנה או קבלן ראשי לפי סוג החוזה,  ואם אין נתון של סוג החוזה אז לפי סוג הפרויקט (הוצאה) ואת כל חשבונות הספקים. ועבור כל חשבון את כל התשלומים שנעשו לגביו

– דוח ריכוז תשלומים לכל חשבון: הדוח מציג מהכיוון ההפוך את כל התשלומים ולכל תשלום פרוט החשבונות המשויכים אליו

– דוח ריכוז חשבונות לכל תקבול: הדוח מציג את כל חשבונות הקבלנים שהם הכנסה: הזמנות עבודה או קבלן ראשי לפי סוג החוזה (הכנסה), ואם אין נתון של סוג החוזה אז לפי סוג הפרויקט (קבלן ראשי הכנסה). ועבור כל חשבון את כל התשלומים שנעשו לגביו

– דוח ריכוז תקבולים לכל חשבון: הדוח מציג מהכיוון ההפוך את כל התקבולים ולכל תקבול פרוט החשבונות המשויכים אליו

בחשבונות ספקים התווסף כפתור לחישוב סטטוס: אושר שולם או שולם חלקית כדי לטפל בחשבונות ממהדורות קודמות, ששויכו לתשלום אך נשארו בסטטוס אושר.
 

מהדורה 3.26.2 – 4.8.2011

הוספת אפשרות לטפל בשיבוש בנתוני מפתח באמצעות "אישוש מסד הנתונים".
 
תיקון בתצוגת שם פריט בדוח מלאי מחסנים, ריכוז אספקה לאתרים.
 
תיקון בדוחות "כל ההוצאות בפרויקט לפי משאבים",  "הוצאות ישירות בפרויקט לפי משאבים", ו -"הוצאות תקורה לפי משאבים": פריטים שאינם משויכים למשאב יסווגו לקבוצות משאבים ריקים לפי יחידת המידה כך שבפרוט השורה, סיכום הכמויות יהיה לפי יחידת מידה אחידה.
 
עכבון:
– הוספת אפשרות להציג בחשבון סופי שורת הערה לגבי החזר העכבון מתחת לריכוז החשבון.
– בדוח חשבון לא מצטבר – תוצג כחלק מריכוז החשבון שורת החזר עכבון  בחשבון סופי או בחשבון שהעכבון בו קטן יותר מהעכבון בחשבון הקודם.
 
שיפור בתצוגה במסך נתוני חוזה.
 
 

מהדורה 3.26.1 – 13.7.2011

בקרת ביצוע – תיקון בדוחות אספקה מול תכנון / ביצוע.
 
שיפור מהירות תגובה בחתך פרויקטים ראשי.
 
הוספת התקנה של NovaPdf להתקנה מהאינטרנט.
 
בהשוואת הצעות תיקון בקיצור תיאור הסעיף בקבצים שאינם מבוססי קטלוג.
 
 

מהדורה 3.26.0 – 26.6.2011

חתך פרויקטים משותף לכל המערכת.

אפשרות להגדרת הרשאות לפרויקט תוך כדי הוספת פרויקט חדש.

הרחבת אפשרויות החיפוש, המיון, הקיבוץ והחיתוך של קבצי בנארית לעבודה.

הגדרת ספריית נושאים, אפשרות לשיוך מסמכים לנושאים וקבלת סיכומים כספיים לפי נושאים.

בבקרת עבודות בפרויקטים – היקף עבודה מתוכנן גם לעבודות ללא חוזה וסיכומים לכל העבודות.

קביעת סוג תשלום (הכנסה או הוצאה ) ותנאי תשלום ברמת חוזה קבלן.

החזר עכבון, תנאי תשלום והפרש לתשלום (מתוך ניהול תשלומים), מוצג בחשבונות קבלנים.

קיזוז רכש, שנעשה עבור קבלן המשנה, ישירות מחשבון הקבלן.

העברת חשבון לסטטוס מאושר מתוך תוכנת החשבונות.

ניהול סטטוס שולם ושולם חלקית בחשבונות קבלנים ושיפורים בניהול תשלומים ותקבולים.

דוח העברות בין אתרים ודוח העברות ממחסנים מפרטים את נתוני אתר המקור ואתר היעד.

שיפורים בניהול מאזן כמויות חיובי בפרויקט/אתר.

אפשרות למחיקת אתרים והפיכתם ללא פעילים גם אם קשורים לנתונים במערכת.

קישור להנה"ח מכיל את האפשרות לייצא ולייבא רשימות מזמינים/ספקים/קבלנים.

תמיכה מלאה במספרים קטלוגיים של סעיפים בתוכנת חישוב הכמויות ובדוחות חישוב כמויות.

תמיכה מלאה במספרים קטלוגיים בדוחות השוואת הצעות.

הסבה ויבוא מקוצרים ללא צורך בהגדר זיהוי ותאור מסמך.

יבוא מחליף – הגנה על הקובץ הנדרס כאשר יש חשבונות משולמים והזמנות רכש עבור קבלני המשנה.

שם עבודה ארוך עד 80 תוים – בהפקת דוחות ושם מקוצר להתנהלות בתוך התוכנה.

שיפור בחיפוש המאפשר מציאת מילים שלמות או חלקיות לפי בחירה.

אפשרויות חיפוש במסך קבלני משנה, מכרזי משנה והזמנות עבודה.

דפדפן שרטוטים CadViewer  מהדורה 9.0

PDF חדש שתומך גם ב Win64Bit.

אפשרות להורדת קטלוגים של משהב"ט ושל מעצ והורדת הממ"צים מתוך תפריט כלים במסך הראשי.

שיפור בהתקנה מהאינטרנט שתאפשר התקנה אוטומטית לעמדות מקומיות כשמסד הנתונים ברשת.

מודול נוסף בכלי מיכה המאפשר זהוי התקנות נוספות של תוכנה/מסדי נתונים במחשב.

 

מהדורה 3.25.6 – 21.4.2011

תיקון בדוח הוצאות מול הכנסות:

 

בסיכומי ההוצאות מסכמים גם את ההעברות מ ואל הפרויקט/אתר ולא רק את האספקות הישירות.

בחתך הפרדה בין סטטוס ח-ן הוצאה לבין סטטוס ח-ן הכנסה.

כאשר סטטוס ח-ן הוצאה "בהכנה" – יצורפו לדוח גם אספקות שלא שויכו לח-ן מרכז. כאשר בסטטוס "הוגש" יצורפו אספקות ששויכו לח-ן מרכז גם אם הח-ן המרכז בסטטוס הכנה.

 

מהדורה 3.25.5 – 6.4.2011

תיקון לנתוני קבוצת ניהול עצמי כך שיתאפשר שיוך ספקים/קבלנים וכו' לקבוצת ניהול עצמי, גם למי שהיו לו מהדורות קודמות של הפרו.

 

מהדורה 3.25.4 – 6.3.2011

ניתן לעבוד על נתוני קבלן ראשי בקובץ המכיל קבלני משנה, עם פלאג מקומי ללא רשיון לקבלני משנה.

שינוי בשם החברה לעבודה ישפיע על כל מסכי התוכנה (ללא צורך בהפעלה מחודשת)

תיקון בניהול מסך "מרכיבים לסעיף", כאשר פתוחים כמה מסכי תמחיר או ניתוח סעיפים במקביל.

 

מהדורה 3.25.3 – 31.1.2011

שיפור בהודעות ובהתנהלות היבוא, בפרט ממכרזית/מכרזקל וכן במנגנון קליטת מכרזית/מכרזקל להשוואת הצעות.

שיפור בפרוט ההודעות בעת תהליך יצוא מחירים למכרזית/מכרזקל ובעת הפקת מכרזקל.

שיפור בתצוגת מסך העברת הצעה מההשוואה אל כתב הכמויות.

תיקון בהדפסת שרטוט חתכים בבנארית עפר כך שגם כשמדפיסים בקנה מידה לדף אחד – יודפסו תמיד התוצאות כמו שטחי מלוי/חפירה וכו'

הוספת אפשרויות בתפריטי מכרזים ויבוא /יצוא במסמכי פרויקט וקבצי בנארית לעבודה.

הוספת מסמך ע"י יבוא ישירות מתפריט יבוא/יצוא.

שיפור בסגירת תוכנות המשנה של בנארית פרו בעת סגירת התוכנית הראשית, כך שתהיה סגירת קבצים מסודרת ומניעת איבודי מידע.

תמיכה במכרזית 2.80.

 

מהדורה 3.25.2 – 6.1.2011

תוכנת הממצים מהדורה 2.00 מופעלת מתוך תוכנת הפרו (ברזולוציות של הפרו).

חשבון למשהב"ט יכיל גם סעיפים שבוטלו מקטלוג משהב"ט במועד שלאחר חתימת החוזה.

בנארית עפר – יבוא קובץ חיצוני מתוכנת Georoad בפורמט סטנדרטי.

תמיכה בעיון בהיסטוריית העדכונים (קובץ hlp) גם מ – win7 .

תיקון חישוב עמודת מחיר אספקה ליחידת משאב בדוחות אספקה מול תכנון/ביצוע בסעיפי עבודה.

תיקון עדכון אוטומטי של דוחות ניהול משאבים שנבנו על ידי המשתמש לפני מהדורה 3.25.0.

תיקון מחיקת דוחות שהוגדרו על ידי המשתמש.

 

מהדורה 3.25.1 – 22.12.2010

שיפור במהירות תצוגת דוחות בקרת עבודות בפרויקטים. 

הורחבה האפשרות לייצר דוחות הכוללים נתוני חוזה, נתוני ביצוע והשוואה ביניהם.

 

מהדורה 3.25.0 – 29.11.2010

שנויים בסדדר וארגון התפריטים הראשיים, בהגדרות כלליות ומאפייני מערכת.

בניהול משאבים שופרו אפשרויות עריכת הזמנה והתווספו דוחות; תנועות אספקה והעברה, מלאי מחסנים ברמת פריט ותנועות במחסנים.

התווספו דוחות בקרה ניהוליים: אספקות שלא הוזמנו, אספקות שלא שולמו (שאינן כוללות אספקה עצמית), הזמנות שסופקו חלקית והזמנות שלא שולמו במלואן.

אפשרות לשייך מחירונים ופעילות יזמית או קבלנית לניהול עצמי שיאפשר מעקב הזמנות ותשלומים על פעילות השותפים העסקיים שאינם בניהול עצמי.

מחיר היחידה להעברה בין אתרים הוא מחיר משוקלל ליחידת מלאי והוא יכול להתאים לדרישות החשבוניות של חישוב ערך מלאי. התווספה גם אפשרות לרענן לאחור של מחירי העברות.

אפשרות למחוק שותף עסקי (קבלן/ספק/מזמין) או פריט ממחירון גם אם משתמשים בהם בתעודות שונות ע"י הפיכתם ללא פעילים.

בדוחות בקרה כספית – בקרת עבודות; ניתן לבחור לצרף עבודות שרק אחד מהחשבונות שלהם עומד בתנאי הסטטוס, לא רק האחרון בפועל.

בדוח הכנסות מול הוצאות בבקרה כספית יש אפשרות לקבוע מה יהיה סטטוס החשבון שישתתף בדוח.

התווספה אפשרות לקבוע את מיקום כותרות החתך. כולם בכותרת עליונה או חלק גם ככותרת תחתונה. בכל דוחות ניהול משאבים, בקרה כספית, תמחיר ובקרת ביצוע.

בקרת ביצוע – התווספה השוואה לתכנון בדוחות ביצוע. בהשוואה לאספקה אפשר גם להציג את כל האספקות גם אם אין להן מקבילה בניתוח, למקרה של שימוש בפריטים חלופיים שלא לפי תכנון.

בדוחות תמחיר התווספו עמודות להשוואת העלויות לפי כמויות חוזה לעומת הכמויות הצפויות.

התווסף תפריט קישור להנה"ח ובו התאמה מלאה לחשבשבת בכל הקשור לחשבונות ספקים.

שיפורים ביבוא נתונים מאקסל – הקלות בדרישות עריכת קובץ האקסל לצורך קליטתו בבנארית פרו.

מספר ספרות אחרי הנקודה להנחות בהשוואת הצעות – לפי כתב הכמויות.

שיפורים ביצוא קובץ/מסמך חלקי למשתמש בנארית, ביבוא מחליף ובשכפול מסמך.

תמיכה בכל המודולים המשתמשים בכתב הכמויות באפשרות להגדרת שם עבודה ארוך ושם קצר.

התאמת תצוגת התוכנה למסכים רחבים ורזולוציות גבוהות.

שיפור בגישה לכלי תמיכה לסיוע מרחוק.

 

רשת בנארית - מהדורות קודמות

מהדורה 30652 – 6.5.2018

יומני עבודה:

1. מבט על

– ליומני העבודה התווסף מסך חדש שנקרא "מבט על" – המאפשר צפייה ויזואלית רציפה ונוחה במסך אחד בכל הדיווחים (לרבות תמונות, ווידאו, דיווחי כח אדם, כלים וחומרים) מכל היומנים שלמשתתף יש הרשאה אליהם.

– במסך "מבט על" קיימת אפשרות לאתר בקלות מילים וביטויים מתוך כל יומני העבודה, ואפשר לדלג בקלות בין תוצאות החיפוש באמצעות לחיצה על המקש Enter או לחיצה על כפתורי חיצים.

2. אפשרות להעלאת קבצי שמע וקבצי וידאו ליומן עבודה

בנוסף לתמונות, ניתן כעת להעלות גם קבצי שמע (אודיו) וקבצי וידאו ליומני עבודה.

3. ניתן להחליף מפקח או אחראי לביצוע ביומן עבודה קיים

אם תוך כדי ביצוע העבודות התחלף מפקח או אחראי לביצוע, ניתן להגדיר את המפקח החדש או הקבלן החדש על ידי בחירה מתוך רשימת המשתתפים שמוגדרים בפרויקט, או על ידי הזמנת משתתף חדש.

כללי:

התווספה אפשרות להחליף תפקיד למשתתף. כאשר מחליפים תפקיד למשתתף, אפשר לתת למשתתף באופן גורף את סט ההרשאות שנקבע כברירת מחדל לתפקיד החדש.

מהדורה 30651 – 18.4.2018

שיפור מנגנון הדוחות של יומני עבודה:
1. התווספה אפשרות לכלול את היומנים וסוגי הדיווח הרצויים.
2. התווספה אפשרות לסיכום שנתי / חודשי / שבועי / יומי.
3. התווספה אפשרות לאיחוד פריטים עם שם זהה מיומנים וסוגי דיווח שונים.

ביומני עבודה – אפשרות לעריכת תמונה תוך כדי העלאה
כאשר מעלים תמונות לדיווח מסוג תמונות ביומן עבודה, נוספה אפשרות לערוך את התמונות תוך כדי ההעלאה. העריכה כוללת חיתוך התמונה (crop) וציור/שרבוט על התמונה (draw/doodle).

מהדורה 3065 – 7.12.2017

1. שיפור באיתור מבנים/נושאים
   (1) מנגנון חיפוש לאיתור קל של מבנים/נושאים בתפריט הקופץ הצדדי לצורך סינון
        של רשימת התוכניות/מסמכים.
   (2) מנגנון חיפוש לאיתור קל של מבנים/נושאים במסך העלאת תוכניות/מסמכים.

2. איתור קל של תוכניות/מסמכים לפי מתכנן/מחבר
     בתפריט הקופץ הצדדי התווספה אפשרות לסנן בקלות את רשימת התוכניות
     או המסמכים לפי מתכנן/מחבר.

3. שיפור בהרשאות משתתפים

אפשרות לייצא לאקסל הרשאות משתתפים של מבנים/נושאים מתוך הלשונית של הגדרת הרשאות

4. טעינת הערות בזמן אמת בדף המשימה

הערות במשימה נטענות אוטומטית בזמן אמת, ללא צורך בטעינה מחדש של הדף בדפדפן.

5. שיפור עיצוב והתאמה לנייד של דף המשימה

מהדורה 306 – 14.11.2017

1. שיפורים בהתאמה לניידים
(1) שיפורים בתצוגת המשימה במכשירים ניידים והתאמת התצוגה לגודל המסך.
(2) טעינה הדרגתית של רשימת המשימות ו/או רשימת ההודעות והוספת כפתור
     "טען עוד" בתחתית הרשימה, שכל הקלקה עליו מציגה משימות נוספות.

2. ניהול הרשאות
   (1) ניתן להגדיר למשתתף הרשאות למסמכים, מבנים ונושאים כבר בעת הזמנתו
        להשתתף בפרויקט.
   (2) ההרשאות למבנים יהיו אישית ולא לפי התפקיד כדי לאפשר למשתתפים שונים,
        בעלי אותו תפקיד, להכנס למבנים שונים, בפרט כשהמבנים משמשים בפועל
        כפרויקטים שונים.
  (3) ניתן להגדיר הרשאות אישיות למשתתף בעת הוספת מבנה או נושא.
  (4) הורשה אוטומטית של הרשאות לתת-מבנה או תת-נושא ואפשרות לנתק את
       ההורשה ולקבוע הרשאות מתאימות אחרות.

3. שיפורים במשימות
   (1) משימות הבת מרוכזות ברשימה מימין לתוכן המשימה, שם גם ניתן להיכנס
        ישירות למשימת הבת ובכפתור (+) להוסיף משימת בת.
   (2) רשימת הנמענים לביצוע מוצגת פרוסה משמאל ולצד כל נמען הסטטוס האישי שלו
        לגבי הטיפול במשימה. כפתור אפשרויות מציג את הפעולות: הדפסה, סימון בדגל,
        והצגת הערות מוסתרות.
  (3) המבצע במשימה יכול לקבוע גם תאריך המשך טיפול אישי (בנוסף לסטטוס
       ולדחיפות האישיים). משימות שהמבצע דחה את המשך הטיפול בהן יוצגו
       ברשימת המשימות רק כשיגיע מועד הטיפול.
  (4) שיפור במהירות טעינת ההערות במשימה כך שהן נטענות תוך כדי גלילה. ההערה
       שדרכה נעשתה הכניסה למשימה מודגשת בצבע.

4. שיפורים שונים
   (1) סיכומים כספיים של הזמנות ממכוני העתקות: אפשרות לייצא דוחות חודשיים
        לאקסל.
   (2) עיצוב מבנה הרשימות בהודעות ובמשימות באמצעות גלגל שיניים מעל הרשימה
        (משמאל) מאפשר לבחור אילו עמודות יוצגו ומה יהיה רוחב כל עמודה. ההגדרות
        נשמרות אוטומטית גם לכניסה הבאה.
   (3) הגדרת שדות החיפוש באמצעות כפתור גלגל השיניים, או בחיפוש המתקדם,
        נשמרת עבור המשתמש גם לאחר התנתקות מהמערכת וכניסה מחדש.
   (4) אפשרות לקשר בין הודעה ו/או הערה במשימה לתוכנית, מסמך או משימה אחרת.
        כך שבעת עיון בהודעה או בהערה ניתן ישירות להכנס לאוביקט שמקושר אליהן
        (באמצעות כפתור השעון).

02003590/4 – 1.5.2015

1. הוספת מנגנון לביצוע השוואה בין גרסאות של תוכנית
2. שיפורים במנגנון הסבת קבצים ובהתנהגות התור להסבה / השוואה

גרסה 02003590 – 4.1.2015

שיפורים שנעשו בגרסה זו:
1. הודעות על דפדפנים ישנים
    גולשים אשר הדפדפן שלהם ישן ואינו תומך בבחירת קבצים מרובה ובמנגנון
    ה Drag&Drop – יקבלו הודעה שתופיע בכמה מקומות ברשת המודיעה על כך שמשתמשים בדפדפן ישן ויש לשדרגו כדי ליהנות מהחידושים ברשת.
2. שינויים בעיצוב מסך התוכנית הבודדת
    ארגון המידע בצורה טובה וברורה יותר למשתמש, שימוש בתפריט פעולות נפתח המקבץ מספר פעולות יחד.
3. הפיכת כיווניות שדה מספר התוכנית ל- LTR כדי למנוע שיבושים בהצגת המספר
4. קבצים בתור להסבה
    כאשר המשתמש בוחר לבצע הסבה לקבצים והם נכנסים לתור, יש לו אפשרות בכל רגע נתון לעקוב אחר התקדמות הפעולה ולבטל פעולה על קובץ ספציפי או את הפעולה כולה.
5. החלפת האייקונים של המודולים הראשיים בתפריט הראשי – כחלק משיפור בנראות הרשת כולה
6. שיפורים ביצוא טבלת התוכניות: ◦ תרגום הסטטוסים
◦ הוספת עמודות חסרות: תגיות, קבצים נלווים, קבצי פלוט, נושא, גרסה
◦ הפרדה בין שמות הקבצים כך שהרשימה תהיה קריאה
◦ שינוי טקסט הכותרות באקסל כך שיתאימו לכותרות ברשת

גרסה 3589 – 12.9.2014

גרסה זו מטפלת בדואר האלקטרוני הנשלח בעת קבלת הודעה ברשת או כאשר יש הזמנה חדשה ובפעולות המופיעות ברשימת התוכניות.

שיפור בהודעת הדוא"ל הנשלחת בעת קבלת הודעה ברשת בנארית:

1. הלינק להמשך קריאת ההודעה מוביל את המשתמש אל מסך ה Log-In ובו מוזן שם המשתתף ומספרו (במידה וזהו משתתף במספר פרויקטים, המערכת תוביל אותו לפרויקט הרלוונטי).

2. לאחר הזנת הססמה וכניסה לרשת המשתמש יגיע ישירות אל ההודעה הספציפית.

שיפור בהודעות יידוע על הזמנה ברשת:

1. הלינק פותח את מסך ה- Log-In

2. בכניסה למערכת מגיעים ישירות להזמנה הספציפית

שיפור במודול התוכניות

1. הגדלת שדה מספר תוכנית שיתאים גם למספר ארוך

2. הפרדה בין כפתור "הוספת תוכנית חדשה" לכפתור "עדכון גרסה"

3. בעת הוספת תוכנית חדשה עם מספר שכבר קיים במערכת – המערכת תתריע ותציע לבצע עדכון גרסה לתוכנית הקיימת או להמשיך בהוספת תוכנית חדשה ע"י שינוי המספר שלה.

4. מנגנון המונע החזרת תוקף לתוכנית שמספרה קיים במערכת.

5. שינוי בתפריט הפעולות ברשימת התוכניות, כולל הוספת האפשרות לביטול/החזרת תוקף למספר תוכניות מסומנות – בו זמנית

גרסה 02003585 – 25.7.2014

הגרסה כוללת את השיפורים הבאים:
1. כאשר קיים רק מבנה אחד בפרויקט עמודת המבנה לא תופיע ברשימת המסמכים / תוכניות
2. תוכניות – במידה והוגדר במסד הנתונים שאין שימוש במספר גיליון – העמודה לא מופיעה ברשימת התוכניות, במסך התוכנית הבודדת ובמסך תיקון טעות.
3. תיקוני באגים לגרסה 02003582

גרסה 02003582 – 20.7.2014

שיפור מודול תוכניות עבור פרויקט שנמצא בשלב התכנון והביצוע בו-זמנית:

אפשרות לבצע הפרדה בין תוכניות סופיות – שלכלל המשתתפים יש הרשאות צפייה בהן, לבין תוכניות שנמצאות בשלב התכנון והן ניתנות לצפייה רק ע"י בעלי הרשאות מסוימות.

העברה של תוכנית משלב התכנון לתוכניות סופיות נעשית רק באישור של משתתף שמונה לכך ויש לו הרשאות מיוחדות.

במקרה שבוחרים לעבוד בצורה זו ישנם 3 סוגי תוכניות: סופיות, בתכנון וממתינות לאישור.

תוכנית שמועברת לתכנון נשארת זמינה בגרסתה האחרונה לכלל המשתתפים ומשוכפלת אל 'ארגז החול'. מתכנן שסיים את עבודתו על תוכנית, מעביר אותה לאישור, לאחר אישורה, היא מופיעה בתוכניות סופיות בגרסה חדשה של התוכנית המקורית.

במידה והתוכנית הועלתה לראשונה לתוכניות בתכנון, בהעברתה לאישור על המתכנן לבחור האם המערכת תיצור תוכנית חדשה בסופיות או תעדכן גרסה לתוכנית קיימת אחרת.

גרסה 02003580 – 15.7.2014

גרסה זו מטפלת בשיפור מודול יומני עבודה:
1. הוספת דיווח מסוג חומרים ובו אפשרות הזנה של יחידות מידה
2. שיפור תהליך הוספת פריט לדיווח ע"י שדה השלמה אוטומטית
3. הוספת מנגנון התנגדות לדיווח – לטיפול במקרים של מחלוקות ואפשרות הסרה של דיווח הקבלן ע"י המפקח.
4. שיפור מסך העלאת תמונות הכולל אפשרות בחירה מרובה, גרירה, מחיקה וכתיבת הערה בפשטות ובנוחות.
5. ביטול היררכית ההערות במטרה לפשט ולהקל על פענוח המידע במהירות ובקלות
6. הוספת אפשרות הפקת דוח המספק סיכום של כל אחד מהפריטים שדווחו בתקופה מוגדרת ע"י המשתמש, כולל אפשרות נוחה להדפסה.
7. עיצוב מחדש של היומן והאייקונים ושימוש בצבעי הרמזור ליצירת אבחנה בין פעולות שבאחריות הצופה (דיווח, אישור, חתימה) לבין פעולות הממתינות לצד השני
8. הפרדה בין יומן פעיל ללא פעיל – מאפשר בין היתר החלפת קבלן / מפקח ע"י סיום יומן אחד ופתיחה של אחר.
9. הוספת חצים לדפדוף בין ימים ביומן (ללא צורך לסגור ולפתוח חלונות)
10. טיפול בתיבת הצעד הבא כך שתשקף באופן מלא את הפעולה הבאה שעל הצופה לבצע.
11. טיפול בבאגים ובברירות המחדל במסך ההגדרות.
12. טיפול בנראות יום ביומן עבודה במובייל – בנוי בצורה אנכית ונוח לדפדוף ודיווח.

גרסה 02003579 – 2.7.2014

הגרסה מטפלת בנושאים הבאים:
1. אפשרות להחליט אילו תווים מותרים בשדות גרסה ומהדורה: אותיות או ספרות.
2. יצירת קשר בין נושאים בפרויקט לבין סוגי מסמכים – בצורה זו שמעלים מסמך חדש נדרשים לבחור רק מתוך תתי הנושאים הרלוונטיים. סוגי המסמכים יופיעו בתפריט הראשי.

גרסה 02003577 – 15.5.2014

גרסה זו מטפלת בנושא העלאת תוכניות –

נוספה האפשרות להוסיף קבצי פלוט (pdf,plt) לאחר קובץ ה- eTransmit באותה פעולת העלאה.

גרסה 02003576 – 2.4.2014

התיקונים בגירסה זו בוצעו בעורך הטקסט המופיע בשליחת הודעה, משימה והערה למשימה:
1. ביטול הכפתור – ציטוט ("")
2. ביטול הכפתור – מחיקה עם קו (S)
3. הוספת כפתור – קו תחתי (U)
4. הוספת כפתור – לינק.
5. סידור האופציות בתיבת הבחירה "עיצוב". נשארו האופציות הבאות: נורמלי, כותרת, כותרת 2, כותרת 3, קוד.
6. הסרת כל האופציות חוץ מאשר "מרקר" מתוך תיבת הבחירה של "סגנון"
7. הוספה של alignment ימין / שמאל / מרכז

גרסה 02003575 – 24.4.2014

השינויים שבוצעו בגרסה זו:
1. הוספה של עורך טקסט ביצירת הודעה חדשה / משימה / הערה למשימה.
2. ביטול שדה מבנה / נושא במקרה בו יש בפרויקט רק מבנה / נושא אחד ו/או יש למשתתף הרשאה למבנה / נושא אחד.

גרסה 02003573 – 9.4.2014

השינויים שבוצעו בגרסה זו:

1.נוספה גישה להגדרות אישיות דרך התפריט הראשי ללא קשר להרשאות המשתתף.

2.בהעלאת קובץ eTransmit לאחר העלאת קובץ ראשי – מופיעה הודעה המתריעה על הסרת הקבצים הקיימים.

3.טיפול ברוחב שדה של נושא הדיון כך שהטקסט יראה במלואו.

4.טיפול בשדה תגים בהעלאת/עדכון תוכנית

5.תוקנה האפשרות להוריד קבצים בנפרד במשלוח הודעה לנמען חיצוני

6.טופלה הבעיה בהצגת שמות קבצי zip המצורפים להודעות לנמענים חיצוניים.

גרסה 02003572 – 8.4.2014

התיקונים שבוצעו בגרסה זו:

1.טופל השיבוש בשמות קבצים בעברית, בהורדה מהודעה באקספלורר

2.טופלה בעית אי-צירוף קובץ כאשר השם ארוך מדי

3.בחיפוש מסמכים ויומני עבודה, טופל החיתוך של מסך בחירת תאריך "עד"

4.טופל החיווי בעמוד "הורד" במשימות והודעות

5.טופל מנגנון שכפול המסמכים כך שלמסמך המשוכפל ניתן מספר זיהוי אחר

6.בוטלה מסגרת טבלה מיותרת במסך של מסמך בודד

7.טופלה האפשרות למחוק קובץ בתיקון טעות של מסמך

8.טופל שדה מספר התוכנית כך שהמספר מוצג בשלמותו

9.טופלה הורדת קובץ מצורף מהודעה שנשלחת לנמען חיצוני

גרסה 02003571 – 2.4.2014

השינויים שבוצעו בגרסה זו:

1.אפשרות ניוד של מסמך או תוכנית ממבנה אחד לאחר ללא צורך בהעלאת הקבצים מחדש (נעשה דרך מסך 'תיקון טעות').

2.שיפור מהירות הורדת קבצים מהרשת.

גרסה 02003570 – 26.3.2014

לגרסה 3 מטרות עיקריות:

1.הקלה על עבודת המתכננים ע"י שיפור תהליך העלאת תוכניות

2.שיפור העיצוב והתנהגות הממשק

3.לפתוח ערוץ תקשורת רציף יותר עם המשתמשים

השינויים שבוצעו בגרסה זו:

1.שינוי של עיצוב התפריט, האייקונים ומעטפת הרשת (כולל שינויים קלים בארגון התפריט)

2.הוספת האפשרות להעלות תוכנית באמצעות קובץ eTransmit

3.שיפור מנגנון העלאת קבצים: אפשרות בחירת מרובה ובחירה ע"י מנגנון Drag&Drop

4.שיפור מנגנון ההסבה של קבצים

5.מערכת הודעות מסוג "חדש" המופיע בכניסה לרשת ולמודול הרלוונטי במטרה להצביע על השינויים ולתת הדרכה ראשונית למשתמש.

6.מדריך מלא לתהליך העלאת תוכניות – בלחיצה על אייקון סימן השאלה

7.טופס פנייה ישירה של משתמשים לתמיכה / תקלות / הצעות לשיפור – בלחיצה על אייקון תמיכה בתחתית התפריט.

נשמח לעמוד לשירותכם