הגשת חשבונות למזמין

  • ניהול חוזים וחשבונות ביצוע מול המזמין.
  • ניתן להגדיר את כל הפרמטרים האופייניים לחוזה בענף הבניה: התייקרות, עכבון, מקדמה, הפחתות, סעיפים שלא חלה עליהם הנחה, סעיפים חריגים ועוד.
  • ניתן לסמן סעיפים גמורים כדי למנוע הקלדת נתוני ביצוע בהם, ובמידת הצורך לקבוע שהעכבון לא יחול יותר על סעיפים שסומנו כגמורים.
  • ניתן להפיק מגוון דוחות, לרבות דוח חשבון מצטבר, דוח חשבון לא מצטבר, דוח מוגש מול מאושר שמציג את ההפרשים הכמותיים והכספיים בין החשבון המוגש למאושר, ודוח ביצוע מול חוזה שמאפשר לאתר חריגות כמותיות וכספיות מהחוזה.

עוד מאמרים מקצועיים

17.1.2024

חדש! העתקה מכל מחירון אינטרנטי ישירות לכתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן