alt="Pink flamingo."

מעקב אחר רווחיות הפרויקט, משלב החוזה דרך הביצוע ועד התקבולים והתשלומים.

 

  • לקבל בכל רגע נתון, ללא מאמץ, את כל המידע הכספי הנשאב מהעבודות, החשבונות החלקיים, תשומות עצמיות ורכש, ללא צורך בעבודת הקלדה נוספת.
  • לעקוב באופן שוטף ועדכני אחר כלל ההכנסות,ההוצאות והרווח בפרויקט.
  • להחליט על נעילה לחוזים וחשבונות מאושרים כשיטת עבודה מחייבת.
  • לנהל תשלומים, לקבל תזרים צפוי, להגדיר סטטוסים ארגוניים עבור סבב אישורי תשלומים.
  • לדעת כמה שילמתם (לקבלני משנה ולספקים) וכמה חייבים לכם בפרויקט / בכל הפרויקטים.
  • לדעת מה היקף העבודות שקבלן מסוים מקבל מכם.
  • לדעת מה היתרה הצפויה לגמר –  גם הכנסות וגם הוצאות.
  • להסתכל על התמונה הכוללת וגם לרדת לרמת הסעיף הבודד.
  • לעצב ולייצר עצמאית דוחות נוספים ועוד.