alt="Pink flamingo."

תוכנה לניהול הקשר בין חשבונות קבלני המשנה לבין חשבון הקבלן הראשי מול המזמין

  • הפקת מכרזי משנה לפי נושאים.
  • נתוני חוזה ומחירים מותאמים לכל אחד מקבלני המשנה בפרויקט.
  • הצגת כמויות הביצוע של קבלני המשנה בעת הכנת החשבון החלקי.
  • העברה גורפת של כמויות הביצוע מהקבלן הראשי לקבלני המשנה ולהפך.
  • דוחות כמותיים וכספיים ברמת הסעיף ו/או ברמת קבלני המשנה.

נשען על מודול חוזה וחשבונות וחיוני לניתוח סעיפי הקבלן הראשי והמעקב התקציבי של המשאבים השונים בתקציב ביצוע.