alt="Pink flamingo."

כתב כמויות.

הבסיס לכל תוכנות הפרו של בנארית.

 • הכנת כתבי כמויות ואומדנים (גם מבוססי קטלוג מעצ או משהב"ט).
 • בסיס להפקת מכרזים והגשת הצעות מחיר למכרזי בנייה.
 • בחירת שפה – הכנת מכרזים דו לשוניים בעברית ובאנגלית.
 • זיהוי הבדלים בין שני כתבי כמויות, או בין כתב כמויות לספריה, או בין כתב כמויות לקטלוג.
 • יבוא מאקסל, יצוא בפורמטים שונים כולל פורמט משרד השיכון.

 

מה זה בעצם כתב כמויות?

כתב כמויות הוא מסמך מקצועי רשמי, המפרט בתוכו את כל רכיבי העבודה ומרכיבי העלות בפרויקט. לשם המחשה
מתכון לאפיית עוגה הוא מעין כתב כמויות – הוא מפרט את כל המצרכים הנדרשים ואת כלל הפעולות שיש לבצע
על מנת להכין את העוגה והדבר היחיד שחסר לו לענייננו הוא פירוט של עלויות הרכיבים והעבודה ולמעשה העלות
הכוללת של אפיית העוגה. הכנת כתב כמויות צריכה להתבצע בהתאם למטרות שאותן הוא אמור לשרת ובכלל זה

 • מסמך בסיס שעל פיו ניתן לבקש הצעות מחיר ברות השוואה מספקים שונים
 • הערכה של עלויות הפרויקט ובסיס לתמחור פרויקטים
 • מסמך מחייב במסגרת חתימה על הסכם עבודה
 • כלי עבודה, מעקב ורכש לאורך תהליך הביצוע של הפרויקט
 • ייעול תהליך העבודה והפיכתו להרמוני וזורם בין כלל מרכיבי הפרויקט והגורמים המעורבים בו

כתב כמויות בענף הבניין

אחד הפורמטים השכיחים ביותר של כתב כמויות הוא הפורמט של כתב כמויות לבניית בית. בענף הבניין בכלל,
מהווה כתב הכמויות מרכיב מפתח בכל פרויקט בנייה. מסמך זה רלוונטי לכל פרויקט, החל משיפוץ קטן ועד לבנייה
חדשה של מבנים בכל היקף וגודל. המסמך במקרה זה יכלול את כלל הפעולות והחומרים שיכלול למשל פרויקט
השיפוץ, ומתוכו יגזור הקבלן את כלל הציוד והחומרים הנדרשים להשלמת השיפוץ ושאותם יש להזמין וכן הלאה.
כתב כמויות לבניית בית כמו כל כתב כמויות אחר, יכלול בתוכו יחידות מדידה המותאמות לחומרים אליהם הוא
מתייחס: יחידת משקל, מטר רץ, מטר רבוע, מטר מעוקב, שעות עבודה, יחידות כוח אדם וכדומה.

הן כתב כמויות לבניית בית והן כתב כמויות לכל מטרה אחרת, מרגע שנחתם החוזה הוא למעשה מסמך משפטי
מחייב, שבא לשרת מטרה וערך. מהסיבה הזאת, חשוב מאוד שהמסמך ייערך בצורה מקצועית ומדוקדקת עם י
מינימום טעויות, שסביבן עלולות להתגלע בהמשך מחלוקות מרות. מהסיבה הזאת, הכנת כתב כמויות מבוצעת
בדרך כלל באמצעות תוכנת מחשב ייעודית, שגם מקלה מאוד על תהליך ההכנה של המסמך וגם מאפשרת להבטיח
שכל הקצוות סגורים לרבות אפשרות להגיש ולקבל הצעת מחיר, להוסיף תנאי חוזה וחשבונות ביצוע על בסיס כתב
הכמויות המחייב.

קטלוגים ומסמכים

 • מערכת לניהול כל המסמכים המשוייכים לפרויקט (כולל אופיס, פרוג'קט, קבצי שרטוט וכו').
 • אפשרות להסתרת מסמכים.
 • מודול חיוני לבניית כתבי כמויות המבוססים על קטלוגי סעיפים, המתעדכנים תדיר ומותאמים לבנארית.

 

ללקוחות בענן או בשרות יש גישה חופשית לקטלוגים המעודכנים.