alt="Pink flamingo."

סנכרון אוטומטי של המידע מבנארית עם מידע ארגוני ממערכות מידע אחרות.

  • קבלת נתונים עדכניים זמינים בכל עת, בכל המערכות הארגוניות.
  • המשך העבודה בכלים המוכרים למשתמש, ללא צורך בלמידת תוכנה חדשה.
  • חוסך את הצורך בהקלדה כפולה.
  • מונע שגיאות.

מחייב הימצאות תוכנות בקרה כספית וניהול משאבים של בנארית.