alt="Pink flamingo."

להגשת הצעת מחיר אטרקטיבית ועדיין רווחית למכרז
ו/ או לחשב בדיעבד ולוודא רווחיות הפרויקט.

  • כלים לאיתור סעיפים ממכרזים דומיםו/או ממאגר המחירים.
  • אפשרות להגדרת כמות צפויה השונה מהכמות בחוזה.
  • אפשרות לקביעת מחיר בסיס מדויק על סמך ניתוח סעיפים למרכיבים.
  • העמסת עלויות גורפת לפי קבוצות תמחיר.
  • התחשבות בתקורות, % רווח רצוי וקבלת מחיר סופי, או נעילת מחיר סופי וקבלת % רווח בפועל בהשוואה לרצוי.
  • זיהוי סעיפים בעייתיים תוך כדי ולאחר סגירת חוזים עם קבלנים וספקים כדי לשפר בהם את הרווחיות.
  • העברת המחירים המתומחרים לכתב הכמויות לשם הגשת הצעת המחיר.